Δείκτης Στρες στην Εργασία [JSI-12]

 

Ανάλυση

Ο Δείκτης Στρες στην Εργασία (Job Stress Index) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου στρες που προκαλείται στους εργαζόμενους λόγω της εργασιακής τους δραστηριότητας. Αποτελείται από ένα σύνολο ερωτήσεων ή δηλώσεων που αξιολογούν τα εργασιακά περιβάλλοντα και τους παράγοντες που σχετίζονται με το στρες, όπως ο όγκος της δουλειάς, οι πιέσεις χρόνου, οι συνθήκες εργασίας και οι σχέσεις με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει μια αξιολόγηση του επιπέδου στρες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους. Με την ανάλυση αυτή, οι ερευνητές και οι εργοδότες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πηγές στρες στον εργασιακό τους τόπο και να εφαρμόσουν μέτρα για τη μείωσή τους. Επιπλέον, ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προγραμμάτων ενδυνάμωσης των εργαζομένων και την προώθηση ενός υγιούς και ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο JSI-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

1 = Συμφωνώ Απολύτως

2 = Συμφωνώ

3 = Δεν Είμαι Σίγουρος/η

4 = Διαφωνώ

5 = Διαφωνώ Απολύτως

 

 

Βιβλιογραφία

Bernas‚ Karyn H.‚ Major‚Debra A. (2000). Contributors to Stress Resisttance:Testing a Model of Women’s Work-Family Conflict. Psychology of Women Quarterly‚ 24(2)‚ 170-178.