Η κλίμακα συζυγικών συγκρούσεων του Κάνσας [KMCS-22]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα συζυγικών συγκρούσεων του Κάνσας (Kansas Marital Conflict Scale – KMCS-22) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας για να μετρήσει τη συχνότητα και τον βαθμό συναισθηματικών και συναισθηματικών συγκρούσεων μεταξύ συζύγων. Αυτό το εργαλείο βοηθάει στην αξιολόγηση των προβλημάτων στις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων. Η KMCS-22 αποτελείται από 22 ερωτήσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ των συζύγων, όπως η επικοινωνία, οι συγκρούσεις, η αντιμετώπιση των προβλημάτων κ.λπ. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων σε αυτές τις ερωτήσεις υπολογίζονται και αξιολογούνται για να δοθεί ένας συνολικός βαθμός συγκρούσεων. Η KMCS-22 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους θεραπευτές και τους ερευνητές που ασχολούνται με θέματα σχέσεων και οικογενειακής δυναμικής, καθώς βοηθάει στην κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύζυγοι και στον προσδιορισμό των πεδίων που χρήζουν περαιτέρω εργασίας και παρέμβασης.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας συζυγικών συγκρούσεων του Κάνσας (KMCS-22) είναι να παρέχει ένα δομημένο μέσο μέτρησης και αξιολόγησης των συγκρούσεων μεταξύ συζύγων. Οι βαθμολογίες που προκύπτουν από τη χρήση της KMCS-22 μπορούν να βοηθήσουν στην προσδιορισμό των πεδίων που χρήζουν περαιτέρω εργασίας και παρέμβασης σε ένα ζευγάρι. Επιπλέον, ο στόχος της κλίμακας είναι να διευκολύνει την αναγνώριση των προβλημάτων που επηρεάζουν τις σχέσεις των συζύγων και να παρέχει ένα πλαίσιο για την εκτίμηση της εξέλιξης των συγκρούσεων με την πάροδο του χρόνου ή μετά από παρεμβάσεις ή θεραπείες. Γενικότερα, ο στόχος της KMCS-22 είναι να προσφέρει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους ερευνητές και τους θεραπευτές να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση και τη σοβαρότητα των συγκρούσεων που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια, καθώς και να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για πιθανές παρεμβάσεις ή θεραπείες.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα KMCS-22 αποτελείται από 22 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής:

1 = Ποτέ‚ 2 = Μια στο τόσο‚ 3 = Μερικές φορές‚ 4 = Συχνά‚ 5 = Σχεδόν πάντα

 

Βιβλιογραφία

Eggeman‚ K. W.‚ Moxley‚ V.‚ & Schumm‚ W. R. (1985).

Eggeman‚ K. W.‚ Moxley‚ V.‚ & Schumm‚ W. R. (1985). Assessing spouses’ perceptions of Gottman’s temporal form in marital conflict. Psychology Reports‚ 57(1)‚ 171-181. Retrieved from Eggeman‚ K. W.‚ Moxley‚ V.‚ & Schumm‚ W. R. IN: Carrano‚ J.; Cleveland‚ K.; Bronte-Tinkew‚ J.; Moore‚ K. A. (2003). Conceptualizing and measuring “healthy marriages” for empirical research and evaluation studies: A compendium of measures – part II. Bethesda‚ MD. Child Trends.  Page(s): 33‚ pg.143.

Corcoran‚ K.‚ & Fischer‚ J. (2000). Measures for clinical practice: A sourcebook (Vol.1). New York‚ NY: The Free Press.