Ερωτηματολόγιο Γνώσης για τον Καρκίνο[ΕΓΚ-6]

Knowledge of Cancer Questionnaire[KCQ-6]

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξετάζει τη γνώση και την αντίληψη του παιδιού για τον παιδιατρικό  καρκίνο.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο [KCQ-6] κατασκευάστηκε από τον Bibance &Walsh, (1980). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 ερωτήσεις και χορηγείται σε παιδιά παράλληλα με το Ερωτηματολόγιο Γνώσης της Ασθένειας. Το [KCQ-6] για παιδιά είναι χρήσιμο σε επαγγελματίες υγείας, ψυχολόγους υγείας και παιδιάτρους-ογκολόγους.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: Αποτελείται από 6 ερωτήσεις (ανοικτού-κλειστού τύπου) τα οποία εκτιμούν τη γνώση και την κατανόηση της ασθένειας του καρκίνου σύμφωνα με τα τρία σημαντικά στάδια της γνωστικής ανάπτυξης κατά Piaget(1997). Συγκεκριμένα, τα στάδια είναι: (α) η εξήγηση της ασθένειας και η παροχή «της διασφάλισης» στα παιδιά (2) η ανάπτυξη των σημαντικών στρατηγικών υγειονομικής αγωγής και (3) η απάντηση για το βαθμό ελέγχου που το παιδί αισθάνεται πέρα από την ασθένεια.  Αποτελείται από δύο τύπους ερωτηματολογίων: ένα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών και ένα για μεγαλύτερα παιδιά ηλικίας από 13 έως 18 ετών. Η βαθμολόγηση γίνεται σε 6βάθμια κλίμακα με το 0=δεν βαθμολογείται και το 6= απάντηση ενδεικτική ενός ψυχοφυσιολογικού φαινομένου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα περιεχομένου του εργαλείου ήταν υψηλή, όπως αποδεικνύεται από τον υψηλό δείκτη αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbah’s a = 0,93

Βιβλιογραφία

Bibace, R., & Walsh, M. E. (1980). Development of children’s concepts of illness. Pediatrics66(6), 912-917.

Erblich, J., Brown, K., Kim, Y., Valdimarsdottir, H. B., Livingston, B. E., & Bovbjerg, D. H. (2005). Development and validation of a breast cancer genetic counseling knowledge questionnaire. Patient education and counseling56(2), 182-191.

Hart, D., & Schneider, D. (1997, November). Spiritual care for children with cancer. In Seminars in oncology nursing (Vol. 13, No. 4, pp. 263-270). WB Saunders.

Hatira, D. P., & Liossi, C. (1998, May). The common conception of the child and the adolescent about the pediatrics cancer. In PSYCHO-ONCOLOGY (Vol. 7, No. 3, pp. 189-189). BAFFINS LANE CHICHESTER, W SUSSEX PO19 1UD, ENGLAND: JOHN WILEY & SONS LTD.

Wachira, J., Busakhala, A., Chite, F., Naanyu, V., Kisuya, J., Otieno, G., … & Inui, T. (2017). Refining a questionnaire to assess breast cancer knowledge and barriers to screening in Kenya: Psychometric assessment of the BCAM. BMC health services research17(1), 1-11.

Yu, H. Y., Wang, X. Q., Zhang, Y., Liu, J., & Lin, H. S. (2020). Application status of Chinese medicine on Cancer rehabilitation: a preliminary questionnaire survey. Chinese journal of integrative medicine26(12), 890-896.