Ερωτηματολόγιο Γνώσης της Ασθένειας [ΕΓΑ-6]

Knowledge of Illness Questionnaire [KIQ-6]

Σκοπός ερωτηματολογίου

Στόχος είναι η μέτρηση της γνώσης των παιδιών όσον αφορά την ασθένεια τους και χρησιμοποιείται από ψυχολόγους, παιδίατρους κ.α.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το παρόν ερωτηματολόγιο [KIQ-6] κατασκευάστηκε από τους Bibace και Walsh, το 1980 κι αποτελείται από 6 ερωτήσεις σχετικά με το πόσο ενημερωμένα είναι τα άτομα σχετικά με την ασθένεια και την υγεία τους σύμφωνα με τα 3 στάδια  κατά Piaget (1997) . Χωρίζεται σε 2 τύπους ερωτηματολογίων: για παιδιά με ηλικία 6-12 κι εφήβων ηλικίας 13-18.  Παράλληλα με αυτό χρησιμοποιείται μαζί με ένα ερωτηματολόγιο γνώσης ειδικής ασθένειας π.χ Ερωτηματολόγιο Γνώσης για τον Καρκίνο.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίου

Η βαθμολόγηση γίνεται βάση μιας κλίμακας των Bibace και Walsh (1980). Οι απαντήσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής: προλειτουργικό στάδιο = φαινομενολογική άποψη, Μόλυνση =(2) Μετάδοση, συγκεκριμένη λογική = (3) Μόλυνση, εσωτερίκευση = (4) Αφομοίωση, τυπική λειτουργικότητα = (5) Γνωσιακή λογική και ψυχοφυσιολογική = (6). Οι κατηγορίες βαθμολογούνται με βάση μιας κλίμακας 0-6 όπου 0 μη βαθμολογήσιμη και 6 μια απάντηση ψυχοφυσιολογικού φαινομένου. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμώνται οι γνώσεις των παιδιών σε σχέση με σοβαρές ασθένειες. Μια υψηλή  τιμή σημαίνει ότι το παιδί έχει καλύτερη επίγνωση της ασθένειας του. Το ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα από Έλληνες γιατρούς για την επικύρωση της κλίμακας γνώσεων για την νόσο Αλτσχάιμερ (ADKS). Για την μετάφραση ακολούθησαν την προσέγγιση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Η εγκυρότητα περιεχομένου του εργαλείου ήταν υψηλή, όπως αποδεικνύεται από τον υψηλό δείκτη αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbah’s a = 0,92

Βιβλιογραφία

Bibace, R., & Walsh, M. E. (1980). Development of children’s concepts of illness. Pediatrics66(6), 912-917.

Brihmat, N., Tarri, M., Gasq, D., Marque, P., Castel-Lacanal, E., & Loubinoux, I. (2020). Cross-modal functional connectivity of the premotor cortex reflects residual motor output after stroke. Brain connectivity10(5), 236-249.Liossi, C., & Hatira, P. (1999). Clinical hypnosis versus cognitive behavioral training for pain management with pediatric cancer patients undergoing bone marrow aspirations. International journal of clinical and experimental hypnosis47(2), 104-116.

Prokopiadou, D., Papadakaki, M., Roumeliotaki, T., Komninos, I. D., Bastas, C., Iatraki, E., … & Lionis, C. (2015). Translation and validation of a questionnaire to assess the diagnosis and management of dementia in Greek general practice. Evaluation & the Health Professions38(2), 151-159.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!