ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Η κυρτότητα ή αλλιώς, κύρτωση,  είναι μία παράμετρος, η οποία περιγράφει το σχήμα της πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, μετράει το βαθμό συγκέντρωσης των δεδομένων γύρω από τη μέση τιμή και εκφράζει την ¨αιχμηρότητα¨ ή την ¨πλάτυνση¨ της κατανομής που ακολουθεί η μεταβλητή που μελετάται. Συμβολίζεται με Κ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ 

Δύο ή περισσότερες κατανομές συχνοτήτων με τις εξής ιδιότητες: ίδιο  αριθμητικό μέσο, ίδια τυπική απόκλιση και συμμετρικές, μπορούν να παρουσιάζουν διαφορά ως προς την κύρτωση.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες κυρτότητας που χαρακτηρίζουν μία κατανομή και είναι οι εξής: πλατύκυρτη, δηλαδή όταν  έχει περισσότερο “πλατιά” κορυφή σε σχέση με την κανονική (συντελεστής Κ<3), μεσόκυρτη (συντελεστής Κ=3) και λεπτόκυρτη, δηλαδή  έχει περισσότερο “οξεία” κορυφή από αυτή της κανονικής κατανομής (συντελεστής Κ>3).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΥΜΑΝΣΗ

Για τα στατιστικά στοιχεία κύρτωσης, όπως και για όλα τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία,  ναι μεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν όλα με τους ίδιους, σταθερούς κανόνες.  Η ερμηνεία τους εξαρτάται κυρίως από τον τύπο και το σκοπό του τεστ που αναλύεται.