Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αναψυχής [LC-29]

 

 

Συγγραφείς

Κ. Αλεξανδρής και B. Carroll.

 

Σκοπός

Αυτή η κλίμακα εκτιμά τους παράγοντες που περιορίζουν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής.

 

Σύντομη περιγραφή

Η κλίμακα που αναπτύχθηκε βασίστηκε στο ιεραρχικό μοντέλο ανασταλτικών παραγόντων, που προτάθηκε από τους Crawford, Jackson και Godbey το 1991. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει 29 θέματα, τα οποία ταξινομήθηκαν σε επτά διαστάσεις μέσω διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης:

1.Ατομικοί/ψυχολογικοί παράγοντες

2.Έλλειψη ενημέρωσης

3.Προβλήματα εγκαταστάσεων/υπηρεσιών

4.Προβλήματα πρόσβασης/οικονομικά

5.Έλλειψη ενδιαφέροντος

6.Κοινωνική απομόνωση

7.Προβλήματα χρόνου

Αυτές οι διαστάσεις καλύπτουν τις τρεις βασικές κατηγορίες ανασταλτικών παραγόντων που προτάθηκαν από τους Crawford και συνεργάτες τους: α) ενδοπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες, β) διαπροσωπικοί ανασταλτικοί παράγοντες και γ) δομικοί ανασταλτικοί παράγοντες. Οι δομικοί παράγοντες αναφέρονται σε εξωτερικές πτυχές που σχετίζονται με την παροχή ευκαιριών για οργανωμένη αναψυχή.

 

Δείγμα

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ένα δείγμα από 150 ενήλικους ατόμους εκ του γενικού πληθυσμού, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν άλλοι 502 ενήλικοι από τον ίδιο γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, η κλίμακα χορηγήθηκε και σε ειδικά δείγματα, όπως χιονοδρόμους αναψυχής και συμμετέχοντες σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής, προκειμένου να επεκταθεί η εκτίμηση σε πιο ειδικούς πληθυσμούς.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert που περιλαμβάνει πέντε βαθμίδες (1=καθόλου σημαντικός, 5=πολύ σημαντικός).

 

Εγκυρότητα

Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας, πραγματοποιήθηκε μια διερευνητική παραγοντική ανάλυση, η οποία οδήγησε στον καθορισμό επτά διαστάσεων, όπως προαναφέρθηκε. Εξετάστηκε εάν η κλίμακα προβλέπει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής με τη χρήση MANOVA. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν σημαντική συσχέτιση (Wilks Lambda=4,4, p<0,01, eigenvalue=0,15). Η ανάλυση ταξινόμησης έδειξε ότι το 72,4% των μη συμμετεχόντων και το συνολικό ποσοστό ακρίβειας ήταν 69,3%.

 

Αξιοπιστία

Η εσωτερική αξιολόγηση της συνοχής των υποκλίμακων ανέδειξε ότι όλες οι τιμές είναι μεγαλύτερες από 0,70.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Alexandris, K., & Carroll, B. (1997), An Analysis of Leisure Constraints based on different Recreational Sport Participation

Levels: A Study from Greece. Leisure Sciences, 19, 1=15.

Alexandris, K., & Stodolska, M. (2004). The influence of perceived constraint on the attitude toward recreational participation. Loisir et Societe, 27,197=217.

Alexandris, K., & Barkoukis, V., Tsormpatzoudis, C., & Grouios, G. (2003). T argeting Older Adults: A study of Perceived Constraints on Physical Activity Participation in Greece. Journal of Aging and Physical Activity, 11, 305=317.

Alexandris, K., & Tsormpatzoudis, C., Grouios, G (2002). Perceived Constraints on Recreational Sport Participation:Investigating their Relationship with Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation and Amotivation. Journal of Leisure Research, 34, 233=252.

Carrol, B., & Alexandris, K. (1997). Perception of Constraints and Strength of Motivation: Their Relation to Recreational

Sport Participation. Journal of Leisure Research, 29, 279-299.