Ερωτηματολόγιο Δραστηριοτήτων Ελεύθερου Χρόνου [LTAQ-15]

 

 

Συγγραφείς

H. A. Fitts και M. C. Howe (Προσαρμογή: Ι. Τζονιχάκη και Γ. Κλεστάρας).

 

Σκοπός

Αυτό το ερωτηματολόγιο αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο διαχειρίζεται τον ελεύθερο του χρόνο, καθώς επίσης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχική του διάθεση και ευημερία.

 

Σύντομη περιγραφή

Το LTAQ είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 15 προτάσεις-ερωτήσεις. Η δομή του περιλαμβάνει τέσσερις υποκλίμακες που επικεντρώνονται στη συχνότητα, την ικανοποίηση και τη μείωση της έντασης που αντιμετωπίζει ένα άτομο κατά τη διάρκεια χαλαρωτικών, σωματικών, κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων κατά τον ελεύθερο χρόνο του. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ με στόχο τη διερεύνηση αυτών των παραμέτρων σε άτομα με καρδιακά προβλήματα (Fitts, & Howe, 1987).

 

Δείγμα

Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε για χρήση στα ελληνικά με βάση ένα δείγμα 107 ηλικιωμένων ατόμων, από τα οποία τα 62 ήταν άνδρες και τα 45 γυναίκες. Τα άτομα αυτά ανήκαν στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και στις Λέσχες Φιλίας στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, με ηλικία που κυμαίνεται από 65 έως 85 ετών, με μέση ηλικία 72 ετών. Το LTAQ μεταφράστηκε αρχικά από τα αγγλικά στα ελληνικά και, στη συνέχεια, από τα ελληνικά στα αγγλικά. Επιπλέον, προσαρμόστηκε για την καλύτερη προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα από τρεις δίγλωσσους ψυχολόγους. Η παραγοντική ανάλυση, και ειδικότερα η ορθογώνια περιστροφή αξόνων τύπου Varimax, ανέδειξε παράγοντες που αντιστοιχούν στις τρεις βασικές υποκλίμακες του ερωτηματολογίου (Tznichaki, Kleftaras, & Malikiosi-Loizos, 2004a, 2044b).

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν τρεις φορές σε κάθε πρόταση-δραστηριότητα του ερωτηματολογίου:

α) Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουν τη συχνότητα της τελευταίας εβδομάδας (7 ημέρες).

β) Στη συνέχεια, πρέπει να εκτιμήσουν τη δυνητική ικανοποίηση που τους προκαλεί η συγκεκριμένη πρόταση-δραστηριότητα σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων (0=καθόλου, 1=λίγο, 2=μέτρια, 3=πολύ, 4=πάρα πολύ).

γ) Τέλος, πρέπει να αξιολογήσουν τη μείωση της έντασης που μπορεί να τους προκαλέσει αυτή η δραστηριότητα.

Για κάθε υποκλίμακα του ερωτηματολογίου (χαλάρωση, σωματικές δραστηριότητες, κοινωνικές δραστηριότητες, άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες), υπάρχουν πέντε βαθμοί που μπορούν να υπολογιστούν: μέσος όρος συχνότητας, μέσος όρος ικανοποίησης, μέσος όρος μείωσης της έντασης, μέσος όρος θετικής ενίσχυσης που βίωσε το άτομο (πολλαπλασιασμένος βαθμός συχνότητας με βαθμό μείωσης της έντασης).

Τέλος, οι παραπάνω βαθμοί μπορούν να υπολογιστούν και για το σύνολο των δραστηριοτήτων όλων των υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Fitts, H. A., & Howe, M. C. (1987). Use of leisure time by cardiac patients. The American Journal of Occupational Therapy 41, 583-589.

Tzonichaki, I., Kleftaras, G., & Malikiosi-Loizos, M. (2004a, Semptember). Level of functioning, leisure time activities and symptoms of depression in the elderly. Paper presented at the 7th European Congress of Occupational Therapy, Athens.

Tzonichaki, I., Kleftaras, G., & Malikiosi-Loizos, M. (2004b, December). Quality of life as determined by life satisfaction, level of functioning and free time activities and its relationship to later life depressive symptomatology. Paper presented at the 1st international Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Quality of life and psychology, Thessaloniki.