Τεστ Προσανατολισμού για τη ζωή [LOT-12]

 

 

Συγγραφείς

 

M. F. Scheier και C. S. Carver (Προσαρμογή: Γ. Μαμαλάκης και Σ. Τριλίβα).

 

Σκοπός

 

Η δημιουργία αυτού του εργαλείου είχε ως σκοπό τον εξειδικευμένο προσδιορισμό του επιπέδου αισιοδοξίας ως σημαντικού στοιχείου της προσωπικότητας.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Το τεστ αυτοαναφοράς περιλαμβάνει συνολικά 12 ερωτήσεις, όπου οι 8 αξιολογούν τις γενικές προσδοκίες αντίθετα ή θετικά προς τη ζωή, ενώ οι υπόλοιπες 4 δεν υποβάλλονται σε αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις παρουσιάζουν φράσεις όπως “Σε στιγμές αβεβαιότητας συνήθως αναμένω να συμβεί το καλύτερο” και “Εάν υπάρχει πιθανότητα να πάει κάτι στραβά στα σίγουρα έτσι θα μου πάει”. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων (0=συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, 4=διαφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία). Από τις 8 ερωτήσεις που υποβάλλονται σε αξιολόγηση, οι 4 διατυπώνονται αρνητικά, ενώ οι υπόλοιπες 4 θετικά. Στις οδηγίες που παρέχονται, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις και ότι η ειλικρίνεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο κατά τη συμπλήρωση του τεστ.

 

Δείγμα

Η προσαρμογή πραγματοποιήθηκε με βάση ένα δείγμα που αποτελούνταν από 147 φοιτητές και 86 ενήλικους εργαζόμενους. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ανήλθε στα 26,4 έτη. Σχετικά με την κλίμακα, η μέση τιμή ήταν 20 για τους άνδρες και 20,2 για τις γυναίκες.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η βαθμολόγηση προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που ανατίθενται στις θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (1, 4, 5, 11), συνυπολογίζοντας την αντίστροφη βαθμολογία για τις αρνητικά διατυπωμένες ερωτήσεις (3, 8, 9, 12). Η συνολική βαθμολογία αντιπροσωπεύει το επίπεδο αισιοδοξίας του ατόμου, με υψηλότερη βαθμολογία υποδηλώνοντας υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας.

 

Εγκυρότητα

Οι συνδέσεις με άλλες μεταβλητές, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η αυτοεκτίμηση, υποδηλώνουν ότι η κλίμακα εμφανίζει μέτρια έως καλή αξιοπιστία στην εννοιολογική της κατασκευή.

 

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας στο ελληνικό δείγμα είναι ικανοποιητική, με τον δείκτη Cronbach’s α να ανέρχεται σε 0,77. Επιπλέον, παρατηρήθηκε αρκετά καλή αξιοπιστία και στις επαναληπτικές μετρήσεις, όπου ο δείκτης ανέρχεται σε 0,70.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4, 219-247.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1992). Effects of optimism on psychological and psysical well-being: Theoretical overview and empirical update. Cognitive Therapy and Research, 16,201-228.