Τεστ Προσανατολισμού για τη Ζωή-Αναθεωρημένο [LOT-R-10]

Συγγραφείς

F. Scheier, C. S. Carver και M. W. Bridges (Προσαρμογή: Γ. Μαμαλάκης και Σ. Τριλίβα).

Σκοπός

Η δημιουργία του τεστ είχε ως στόχο τη μελέτη του βαθμού αισιοδοξίας ως σημαντικού χαρακτηριστικού της προσωπικότητας. Η αναθεωρημένη μορφή του τεστ επικεντρώνεται περισσότερο στην προσδοκία θετικών αποτελεσμάτων και γεγονότων

Σύντομη περιγραφή

Πρόκειται για ένα αυτοαξιολογικό τεστ που περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις. Από αυτές, οι 6 αξιολογούν τις γενικές προσδοκίες, είτε θετικές είτε αρνητικές, που μπορεί να έχει κανείς για τη ζωή. Οι υπόλοιπες 4 ερωτήσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται με τρόπο παρόμοιο με τις εξής φράσεις: “Σε περιπτώσεις αβεβαιότητας, συνήθως περιμένω το καλύτερο να συμβεί” και “Εάν υπάρχει πιθανότητα να πάει κάτι στραβά, τότε πιθανόν να συμβεί ακριβώς έτσι”. Η απάντηση δίνεται σε μια κλίμακα πέντε βαθμίδων (0=συμφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, 4=διαφωνώ απόλυτα, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία). Από τις 6 ερωτήσεις που αξιολογούνται, οι 3 διατυπώνονται αρνητικά, ενώ οι υπόλοιπες 3 θετικά. Στις οδηγίες για τη συμπλήρωση του τεστ αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις και παροτρύνονται οι συμμετέχοντες να απαντήσουν με ειλικρίνεια.

Δείγμα

Η προσαρμογή βασίστηκε σε ένα δείγμα 115 ενηλίκων. Η μέση τιμή για την κλίμακα ήταν 14,5 για τους άνδρες και 15,5 για τις γυναίκες.

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με το άθροισμα των βαθμών από τις τρεις θετικά διατυπωμένες ερωτήσεις (1, 4, 10) και την αντίστροφη βαθμολογία των αρνητικά διατυπωμένων ερωτήσεων (3, 7, 9). Οι ερωτήσεις 2, 5, 6 και 8 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό. Η συνολική βαθμολογία αντιπροσωπεύει το επίπεδο αισιοδοξίας του ατόμου, με υψηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας.

Εγκυρότητα

Οι συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η αυτοεκτίμηση, υποδηλώνουν ότι η κλίμακα εμφανίζει από μέτρια έως καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής.

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας στο ελληνικό δείγμα είναι ικανοποιητική, με ένδειξη Cronbach’s α ίση με 0,72. Επιπλέον, η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων παρουσιάζεται αρκετά καλή, με τιμή 0,73. Αυτές οι πληροφορίες αντλούνται από τη βιβλιογραφική πηγή που παραθέτεται.

 

Βιβλιογραφία

Scheier, M., Carver, C., & Bridges, M. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem: A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.