Απογραφή Μηχανισμών Άμυνας του Τρόπου Ζωής [LDMI-24]

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο Μηχανισμών Άμυνας (Lifestyle Defense Mechanisms Inventory – LDMI), το οποίο αποτελείται από 24 διαπιστώσεις, αξιολογεί την άμυνα έναντι του συναισθήματος στο πλαίσιο εκδήλωσης παράφορα λογικής συμπεριφοράς και της ανάγκης για αρμονία στις σχέσεις (Spielberger et al., 2002; Kaltsouda et al., 2011).

Στόχος

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διακρίνει μεταξύ καρδιαγγειακών και ογκολογικών ασθενών (Grossarth-Maticek et al., 1985). Αναλύεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες των 12 διαπιστώσεων: 1) Λογική Συμπεριφορά/Άμυνα έναντι του Συναισθήματος και 2) Ανάγκη για Αρμονία στις Σχέσεις (Καλτσούδα, 2011). Η πρώτη κατηγορία αναλύεται στις επιμέρους κατηγορίες: α) Λογική Συμπεριφορά και β) Άμυνα έναντι του Συναισθήματος. Οι υποκατηγορίες αυτές επικεντρώνονται στη συχνότητα που ένα άτομο ενεργεί μέσω ορθολογικών, αντι-συναισθηματικών διαδικασιών σκέψης και συμπεριφοράς. Η δεύτερη κατηγορία αναλύεται στις επιμέρους κατηγορίες: α) Αυτοθυσία και β) Αρμονικές Σχέσεις. Οι υποκατηγορίες αυτές επικεντρώνονται στις προσπάθειες του ατόμου να πετύχει και να διατηρήσει αρμονικές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους του (Biasi & Bonaiuto, 2014).

Βαθμονόμηση

Κάθε μια από τις 24 διαπιστώσεις αξιολογείται μέσω μιας κλίμακας Likert 4-διαβαθμίσεων από 1(σχεδόν ποτέ) έως 4(σχεδόν πάντα) και αποδίδεται ένας δείκτης για κάθε κατηγορία των 12 διαπιστώσεων. Άτομα που εμφανίζουν υψηλές τιμές στην κατηγορία «λογική συμπεριφορά/άμυνα έναντι του συναισθήματος» παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων ή κακοήθειας (Grossarth-Maticek, 1980). Υψηλή τιμή στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει επίσης συνδεθεί με χαμηλή τιμή στην κλίμακα Ψυχικής Υγείας του ερωτηματολογίου SF-36, ατόμων με χρόνια νεφρική νόσο (Kaltsouda et al., 2011). Άτομα που εμφανίζουν υψηλές τιμές στην κατηγορία «Aνάγκη για Aρμονία στις Σχέσεις» παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης (Grossarth-Maticek, 1980). Υψηλές τιμές στην κατηγορία αυτή έχουν επίσης συνδεθεί: 1) με την παχυσαρκία (Biasi & Bonaiuto, 2014) και 2) με την αύξηση της μελαγχολίας και της κατάθλιψης (Biasi & Bonaiuto, 2014).

Βιβλιογραφία

Kaltsouda et al. BMC Nephrology 2011, 12:28