Τεστ Μακιαβελισμού Mach IV [MTMI-20]

 

Ανάλυση

Η κλίμακα Mach-IV, που δημιουργήθηκε από τον Richard Christie και τον Florence Geis, είναι μια ψυχολογική δοκιμασία που μετρά την τάση του ατόμου προς την Μακιαβελλιανή συμπεριφορά, δηλαδή τη χρήση της εξαπάτησης και της στρατηγικής για προσωπικό όφελος. Η δοκιμασία αποτελείται από 20 δηλώσεις στις οποίες ο εξεταζόμενος απαντά με μια κλίμακα συμφωνίας από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα). Οι απαντήσεις αξιολογούν την τάση του ατόμου να ενεργεί με κυνισμό, ανήθικες στρατηγικές και την επιθυμία να χειραγωγεί τους άλλους για να πετύχει τους στόχους του. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση το συνολικό σκορ που προκύπτει από τις απαντήσεις. Ένα υψηλό σκορ υποδηλώνει ότι το άτομο έχει υψηλές Μακιαβελλιανές τάσεις, ενώ ένα χαμηλό σκορ δείχνει ότι το άτομο τείνει να είναι πιο ειλικρινές και λιγότερο χειραγωγικό. Η κλίμακα Mach-IV έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε έρευνες ψυχολογίας για να μελετήσει τη σχέση μεταξύ Μακιαβελλιανισμού και άλλων ψυχολογικών χαρακτηριστικών, όπως η ηθική, η εμπιστοσύνη και η κοινωνική νοημοσύνη.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την έκταση στην οποία ένα άτομο εμφανίζει Μακιαβελλιανές τάσεις, δηλαδή την τάση να χρησιμοποιεί εξαπάτηση, χειραγώγηση και στρατηγικές για να επιτύχει προσωπικούς στόχους. Αυτή η αξιολόγηση βοηθά στην κατανόηση του ψυχολογικού προφίλ του ατόμου, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του σε κοινωνικές και επαγγελματικές καταστάσεις. Μέσω της κατανόησης αυτών των τάσεων, οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν τις επιπτώσεις του Μακιαβελλιανισμού σε διάφορες πτυχές της ζωής, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις, η επαγγελματική επιτυχία και η ηθική. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών που στοχεύουν στη μείωση της αρνητικής επιρροής των Μακιαβελλιανών τάσεων, βελτιώνοντας τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη σε διάφορα περιβάλλοντα.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MTMI-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 – Διαφωνώ απόλυτα, 2 – Διαφωνώ μέτρια, 3 – Διαφωνώ ελαφρώς, 4 – Ουδέτερος, 5 – Συμφωνώ ελαφρώς, 6 – Συμφωνώ μέτρια, 7 – Συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

Christie‚ R.‚ and F. L. Geis. (1970) “How devious are you? Take the Machiavelli test to find out.” Journal of Management in Engineering 15.4: 17

Christie‚ R. & Geis‚ F. (1970) “Studies in Machiavellianism”. NY: Academic Press.

Corral‚ Susana and Calvete‚ Esther. (2000). Machiavellianism: Dimensionality of the Mach IV and its Relation to Self-Monitoring in a Spanish Sample. The Spanish Journal of Psychology The Spanish Journal of Psychology‚ 3(1); 3-13