Κλίμακα για τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Δυσκολιών στις Σχέσεις και το Γάμο [MCI-64]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα για τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Δυσκολιών στις Σχέσεις και το Γάμο (Marital Coping Inventory [MCI-64]) κατασκευάστηκε το 1990 από τον Bowman με σκοπό να μετρήσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση δύσκολων και στρεσογόνων καταστάσεων στα πλαίσια της σχέσης και του γάμου.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η Κλίμακα για τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Δυσκολιών στις Σχέσεις και το Γάμο  αποτελείται από 64 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 5 υποκλίμακες. Οι υπό-κλίμακες αυτές είναι οι εξής: σύγκρουση, κατηγορία του εαυτού, θετική προσέγγιση, ατομικό ενδιαφέρον και αποφυγή. Κάθε μια από τις πέντε υπό-κλίμακες επικεντρώνεται μέσω των ερωτημάτων τους σε διαφορετικές καταστάσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφτούν ένα σημαντικό πρόβλημα στην σχέση τους, το οποίο σχετίζεται με την συμπεριφορά του/της συντρόφου τους και στη συνέχεια να απαντήσουν τις ερωτήσεις βάσει του προβλήματος που σκέφτηκαν χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert από το 1 (ποτέ) έως το 5 (σχεδόν πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία προκύπτει από τις προτάσεις της κάθε υπό-κλίμακας υπολογίζοντας τον μέσο όρο που αντιστοιχεί στον βαθμό χρήσης της εκάστοτε στρατηγικής. O βαθμός που μπορεί να λάβει κάθε πρόταση κυμαίνεται από το 1 έως το 5.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα για τις Στρατηγικές Αντιμετώπισης Δυσκολιών στις Σχέσεις και το Γάμο αισιοδοξίας έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Οι πέντε υποκλίμακες της MCI-64 είχαν ικανοποιητική εσωτερική σταθερότητα στο δείγμα της βασικής έρευνας (α=.75 για την υποκλίμακα αποφυγής, α = .88 για την υποκλίμακα σύγκρουσης, α = .90 για την κατηγορία του εαυτού, α = .86 για το ατομικό ενδιαφέρον και α = .86 για τη θετική προσέγγιση).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Bowman M.L

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Τσαγκαράκης Μ., Πιπεράκης Σ. και Σταλίκας Α.

Τσαγκαράκης, Μ., Πιπεράκη, Α., & Σταλίκας, Α. (2005). Παραγοντική δομή, εγκυρότητα και αξιοπιστία της Ελληνικής έκδοσης του Marital Coping Inventory. Αδημοσίευτη εργασία.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία