Κλίμακα Ικανοποίησης από το Γάμο [MHS-9]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τον Γάμο (Marital Happiness Scale [MHS-9]) κατασκευάστηκε από τους Azrin, Naster και Jones το 1973 και προσαρμόστηκε από τον Xάιντς το 1995 με σκοπό να μελετήσει τον βαθμό ικανοποίησης που αντλεί ένας σύζυγος από την συμπεριφορά του συντρόφου του σε διάφορους τομείς.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Ικανοποίησης από τον Γάμο αποτελείται από 9 προτάσεις οι οποίες αναφέρονται σε εννέα τομείς στους οποίους υπάρχει αλληλεπίδραση των συζύγων μέσα στον γάμο. Οι τομείς αυτοί είναι: η ανατροφή των παιδιών, οι οικιακές ευθύνες, οι κοινωνικές δραστηριότητες, η επικοινωνία, τα χρήματα, η επικοινωνία, οι σεξουαλικές σχέσεις, η επαγγελματική πρόοδος και η ανεξαρτησία. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις προτάσεις ανάλογα με τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν στον κάθε τομέα από τον/την σύζυγο τους μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert από το 1 (Πολύ δυσαρεστημένος) έως το 10 (Πολύ ευχαριστημένος).

Στατιστική Ανάλυση

Για την συνολική βαθμολογία της κλίμακας η 10-βάθμια κλίμακα που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθούν οι προτάσεις μετατρέπεται σε μια πενταβάθμια κλίμακα όπου οι επιλογές 1-2= καθόλου ευχαριστημένος, 3-4= λίγο ευχαριστημένος, 5-6=μέτρια ευχαριστημένος, 7-8=αρκετά ευχαριστημένος και 9-10=πολύ ευχαριστημένος. Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα προκύπτει η συνολική βαθμολογία η οποία υπολογίζεται ως το πηλίκο αθροίσματος της βαθμολογίας των ερωτήσεων δια των αριθμό των ερωτήσεων. Η τελική βαθμολογία αντιστοιχεί σε μια από της διαβαθμίσεις της προσαρμοσμένης 5-βάθμιας κλίμακας.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό δείγμα από τον Χάιντς, όπου προέκυψε πως υπάρχει καλή εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η τιμή του δείκτη Cronbach’s a είναι 0.87 και υποδεικνύει καλή αξιοπιστία του εργαλείου για την μέτρηση της ικανοποίησης από τον γάμο.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Azrin N. H., Naster B. J. και Jones R.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Χάιντς Ε.

Azrin, N. H., Naster, B. J., & Jones, R. (1973). Reciprocity counseling: A rapid learning-based procedure for marital counseling. Behaviour research and therapy11(4), 365-382.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία