Κλίμακα πολυπολιτισμικού πολιτισμού [MAS-24]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα πολυπολιτισμικού πολιτισμού αναφέρεται σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης και κατανόησης των διαφορών και των διαστάσεων του πολιτισμού σε μια κοινωνία ή σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η έννοια του πολυπολιτισμικού πολιτισμού αναφέρεται στην ύπαρξη και τη συνύπαρξη πολλών πολιτισμών εντός μιας κοινότητας ή μιας χώρας. Η κλίμακα αυτή παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για να κατανοήσουμε το βαθμό πολυπολιτισμικότητας ενός κοινωνικού συστήματος.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατανόηση και τη μέτρηση του επιπέδου πολυπολιτισμικής ανοχής και αλληλεπίδρασης σε μια κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της περιγραφής διαφορετικών επιπέδων στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους και στις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα MAS-24 αποτελείται από 24 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με τα εξής:

α. Καθόλου.

β. Λίγο.

γ. Κάπως.

δ. Πολύ.

ε. Πάρα πολύ.

Βιβλιογραφία

Kipke, M. D., Montgomery, S. B., Simon, T. R., Unger, J. B., & Johnson, C. J. (1997). Homeless

youth: Drug use patterns and HIV risk profiles according to peer group affiliation. AIDS and

Behavior,1, 247-259.

Klonoff, E .A., & Landrine, H. (2000). Revising and improving the African American Accultur-

ation Scale. Journal of Black Psychology,26, 235-261.

LaFromboise, T., Coleman, H.L.K., & Gerton, J. (1998). Psychological impact of biculturalism:

Evidence and theory. In P. B. Organista, K. M. Chun, & G. Marin (Eds.), Readings in ethnic

 

Kipke, M. D., Montgomery, S. B., Simon, T. R., Unger, J. B., & Johnson, C. J. (1997). Homeless

youth: Drug use patterns and HIV risk profiles according to peer group affiliation. AIDS and

Behavior,1, 247-259.

Klonoff, E .A., & Landrine, H. (2000). Revising and improving the African American Accultur-

ation Scale. Journal of Black Psychology,26, 235-261.

LaFromboise, T., Coleman, H.L.K., & Gerton, J. (1998). Psychological impact of biculturalism:

Evidence and theory. In P. B. Organista, K. M. Chun, & G. Marin (Eds.), Readings in ethnic

Kipke, M. D., Montgomery, S. B., Simon, T. R., Unger, J. B., & Johnson, C. J. (1997). Homeless

youth: Drug use patterns and HIV risk profiles according to peer group affiliation. AIDS and

Behavior,1, 247-259.

Klonoff, E .A., & Landrine, H. (2000). Revising and improving the African American Accultur-

ation Scale. Journal of Black Psychology,26, 235-261.

LaFromboise, T., Coleman, H.L.K., & Gerton, J. (1998). Psychological impact of biculturalism:

Evidence and theory. In P. B. Organista, K. M. Chun, & G. Marin (Eds.), Readings in ethnic

Kipke, M. D., Montgomery, S. B., Simon, T. R., Unger, J. B., & Johnson, C. J. (1997). Homeless

youth: Drug use patterns and HIV risk profiles according to peer group affiliation. AIDS and

Behavior,1, 247-259.

Klonoff, E .A., & Landrine, H. (2000). Revising and improving the African American Accultur-

ation Scale. Journal of Black Psychology,26, 235-261.

LaFromboise, T., Coleman, H.L.K., & Gerton, J. (1998). Psy

Cawte, J. (1972). Cruel, Poor and Brutal Nations. Honolulu: University of Hawaii Press.

Chung, J. H., & Stafford, J. (1982, May). Socio-cultural integration of Korean

immigrants in the Montreal area. Paper presented at the Seventh Annual Meeting of the Korean

Learned Society, Montreal.

Cuellar, I., Harris, L. C., & Jasso, R. An acculturation scale for Mexican American

normal and clinical populations. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 2, 199-217, 1980.

Department of Manpower and Immigration, (1974). Three Years in

Canada. Ottawa: Information Canada.

Derogatis, L. R. (1977). SCL-90 (Revised) Manual I. Baltimore: Clinical Psychometric

Research Unit, Johns Hopkins University School of Medicine.

Eaton, J. (1952). Controlled acculturation: A survival tec

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!