Μaslach Burnout Inventory [MBI-22] – Education Survey

Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Επαγγελματικής Εξουθένωσης της Μaslach για εκπαιδευτικούς [ΕΚΕΕΜ-22]

 

Σκοπός ερωτηματολογίου

Στόχος του ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory [MBI-22] είναι η αξιολόγηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάλυση ερωτηματολογίου

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τον Maslach και συν. (1981) και αποτελείται από 22 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 3 υποκλίμακες: συναισθηματική εξουθένωση (9 ερωτήσεις), αποπροσωποποίηση (5 ερωτήσεις) και προσωπική επίτευξη (8 ερωτήσεις). Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Kokkinos (2000).

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση μιας κλίμακας Likert 7 διαβαθμίσεων από το 0 (ποτέ) έως το 6 (κάθε μέρα) ανάλογα με τα αισθήματα πού ένιωσαν κατά την διάρκεια της εργασίας. Οι υψηλές τιμές στην βαθμολογία των κλιμάκων της «συναισθηματικής εξουθένωσης» και της «απροσωποποίησης» και οι χαμηλές τιμές στην κλίμακα « προσωπικών επιτεύξεων» είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης της συναισθηματικής εξάντλησης.

Εγκυρότητα

Αναφορικά με την εγκυρότητα του Ερωτηματολογίου Maslach Burnout Inventory [MBI-22], ο Δείκτης Cronbach’s είναι α=0.68 έως 0.78 και για το στοιχείο της «αποπροσωποποίησης» από 0.55 έως 0.81, για την «συναισθηματική εξουθένωση» από 0.74 έως 0.85  και για την «προσωπική κατάκτηση στόχων» από 0.58 έως 0.77.

Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s a έδειξε πολύ καλή αξιοπιστία στην «συναισθηματική εξουθένωση» με a=0.80, ικανοποιητική για την «αποπροσωποίηση» με a=0,68 και εξαιρετική για την «προσωπική επίτευξη» με a=0,90.

Βιβλιογραφία

Ελληνική Βιβλιογραφία

Κάμτσιος, Σ., & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επιστημονική επετηρίδα παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων9(1), 40-87

Ξένη Βιβλιογραφία

Aboagye, M. O., Qin, J., Qayyum, A., Antwi, C. O., Jababu, Y., & Affum-Osei, E. (2018). Teacher burnout in pre-schools: A cross-cultural factorial validity, measurement invariance and latent mean comparison of the Maslach Burnout Inventory, Educators Survey (MBI-ES). Children and Youth Services Review, 94, 186-197.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). Maslach burnout inventory–ES Form.