Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης

                                                                                      

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Tο Ερωτηματολόγιο «Απογραφικός Κατάλογος Επαγγελματικής Εξουθένωσης» Maslach Burnout Inventory (MBI), δημιουργήθηκε από τους Maslach και Jackson το 1986. Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου έγινε με σκοπό να αξιολογούνται οι διαφορετικές πτυχές της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνει το προσωπικό, όπως αναφέρθηκαν στο μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach: Συναισθηματική Εξάντληση, Αποπροσωποποίηση και Έλλειψη Προσωπικής Εκπλήρωσης – Προσωπικών Επιτευγμάτων.

 Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις και για την αξιολόγηση των προτάσεων χρησιμοποιεί μια κλίμακα 7 διαβαθμίσεων Likert σταθμισμένη από το  0 (ποτέ) έως το 6 (κάθε μέρα). Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων γίνεται με τη βοήθεια του καταλόγου επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (ΜΒΙ), που περιέχει τρεις υποκλίμακες.

Στατιστική Ανάλυση

Με βάση τις οδηγίες της Maslach (1986),οι βαθμολογίες για κάθε υποκλίμακα εξετάζονται χωριστά και δεν συνδυάζονται σε ένα ενιαίο σύνολο, επομένως υπολογίζονται τρεις βαθμολογίες για κάθε ερωτώμενο. Η βαθμολογία στη διάσταση «Συναισθηματική εξάντληση» κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή ανάλογα με το αν η βαθμολογία σε αυτή ήταν μικρότερη ή ίση με 16 μονάδες, 17-26 μονάδες και μεγαλύτερη ή ίση με 27 μονάδες αντίστοιχα. Ομοίως, η βαθμολογία στη διάσταση «Αποπροσωποποίηση» κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή ανάλογα με το αν η βαθμολογία σε αυτή ήταν μικρότερη ή ίση με 6 μονάδες, 7-12 μονάδες και μεγαλύτερη ή ίση με 13 μονάδες αντίστοιχα. Τέλος, η βαθμολογία στη διάσταση «Προσωπικά επιτεύγματα» κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή ανάλογα με το αν η βαθμολογία σε αυτή ήταν μεγαλύτερη ή ίση με 39 μονάδες, 32-38 μονάδες και μικρότερη ή ίση με 31 μονάδες αντίστοιχα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα της δομής του ΜΒΙ εξετάστηκε χρησιμοποιώντας ανάλυση βασικού παράγοντα με επαναλήψεις και περιστροφή varimax. Οι συντελεστές αξιοπιστίας βασίστηκαν σε δείγματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στις επιλογές αντικειμένων για να αποφευχθεί τυχόν ακαταλληλότητα της αξιοπιστίας. Η εσωτερική συνέπεια εκτιμήθηκε με τον συντελεστή άλφα του Cronbach. Οι συντελεστές αξιοπιστίας για τις υποκατηγορίες κυμάνθηκαν από 0.71-0.90 (Maslach et. al 1997). Το ερωτηματολόγιο είναι σταθμισμένο  στην ελληνική γλώσσα από  τους Papadatou, Anagnostopoulos και Monos.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Maslach, C. και Jackson, S. E.

Ελληνική Στάθμιση: Papadatou, D., Anagnostopoulos, F., & Monos, D.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικονωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

tags: Επαγγελματική Εξουθένωση, Συναισθηματική Εξάντληση