Κλίμακα Υλισμού [MS-18]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Materialism Scale (Κλίμακα Υλισμού) είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία για την αξιολόγηση των υλιστικών αξιών και πεποιθήσεων ενός ατόμου. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις ή ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν, συνήθως με τη μορφή Likert, δηλαδή με κλίμακα απόλυτης συμφωνίας έως απόλυτης διαφωνίας. Οι δηλώσεις αυτές καλύπτουν διάφορες πτυχές του υλισμού, όπως η εκτίμηση των ακριβών αντικειμένων, η απόλαυση από την αγορά νέων πραγμάτων και η επιθυμία για ιδιοκτησία πραγμάτων που εντυπωσιάζουν τους άλλους. Η κλίμακα αξιολογεί την τάση ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται την ευτυχία και την επιτυχία μέσα από την απόκτηση υλικών αγαθών. Οι υψηλές βαθμολογίες στην κλίμακα υποδεικνύουν ένα ισχυρότερο προσανατολισμό προς τον υλισμό, ενώ οι χαμηλές βαθμολογίες δείχνουν ότι το άτομο αποδίδει λιγότερη σημασία στα υλικά αγαθά. Η κλίμακα αυτή είναι χρήσιμη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι υλιστικές αξίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις στάσεις των ανθρώπων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες που μελετούν τη σχέση μεταξύ υλισμού και άλλων ψυχολογικών ή κοινωνικών μεταβλητών, όπως η ευημερία, η ικανοποίηση από τη ζωή και η καταναλωτική συμπεριφορά.

 

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει το βαθμό στον οποίο οι υλιστικές αξίες και πεποιθήσεις επηρεάζουν τη ζωή και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Συγκεκριμένα, η κλίμακα αυτή αποσκοπεί στο να κατανοήσει πόσο σημαντική είναι η απόκτηση και η κατοχή υλικών αγαθών για την αίσθηση ευτυχίας, επιτυχίας και αυτοεκτίμησης των ατόμων. Μέσω των δηλώσεων και των ερωτήσεων που περιλαμβάνει, η κλίμακα επιδιώκει να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αξιολογούν την αξία των υλικών αγαθών στη ζωή τους. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι χρήσιμη για ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και του μάρκετινγκ, καθώς επιτρέπει την κατανόηση των κινητήριων δυνάμεων πίσω από την καταναλωτική συμπεριφορά και τη σχέση μεταξύ υλισμού και ψυχολογικής ευημερίας. Επιπλέον, η κλίμακα μπορεί να βοηθήσει στη σχεδίαση παρεμβάσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του υλισμού στην κοινωνία.

 

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα MS-18 αποτελείται από 18 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

  1. Συμφωνώ απόλυτα
  2. Συμφωνώ
  3. Ουδέτερος/η
  4. Διαφωνώ
  5. Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Richins‚ M. L.‚ & Dawson‚ S. (1992). Consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation. Journal of Consumer Research‚ 19‚ 303-316.

Richins‚ M. L. (2004). The material values scale: Measurement properties and development of a short form. Journal of Consumer Research‚ 31‚ 209-219.

Richins‚ Marsha L.‚ and Dawson‚ Scott. (2004). A Consumer