Κλίμακα Ανωμαλίας των McClosky και Schaar [MASAS-9]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ανωμαλίας των McClosky και Schaar είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να αξιολογεί την έννοια της ανωμαλίας σε κοινωνικά πλαίσια. Η ανωμαλία αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου οι κοινωνικοί κανόνες, αξίες και νόρμες είναι ασαφείς, αποσυστημένοι ή απουσιάζουν εντελώς, οδηγώντας σε αισθήματα αποδιοργάνωσης και αποπροσανατολισμού. Η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις ή δηλώσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους. Οι απαντήσεις τους χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί το επίπεδο της ανωμαλίας που αισθάνονται ή αντιλαμβάνονται. Η κλίμακα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα και πληθυσμούς, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση της κοινωνικής σταθερότητας ή αστάθειας και των αντιλήψεων των ατόμων για τους κοινωνικούς θεσμούς. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της κλίμακας έχουν αξιολογηθεί σε πολλές μελέτες, καθιστώντας την ένα αξιόπιστο εργαλείο στην κοινωνιολογική και ψυχολογική έρευνα.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η μέτρηση και η κατανόηση της έννοιας της ανωμαλίας, δηλαδή της αίσθησης της αποδιοργάνωσης και της απουσίας σαφών κοινωνικών κανόνων και αξιών. Αυτή η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει το βαθμό στον οποίο τα άτομα αισθάνονται αποπροσανατολισμένα και ανασφαλή μέσα σε κοινωνικά περιβάλλοντα όπου οι παραδοσιακές νόρμες και θεσμοί μπορεί να είναι αποδυναμωμένοι ή ανύπαρκτοι. Μέσω μιας σειράς ερωτήσεων, η κλίμακα επιδιώκει να αποκαλύψει τις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με τη σταθερότητα και τη συνοχή της κοινωνίας τους, καθώς και την αίσθηση ατομικής και συλλογικής ταυτότητας. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των κοινωνικών συνθηκών και τη διαμόρφωση στρατηγικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό, η κλίμακα συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την κοινωνική ευημερία.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα MASAS-9 αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Συμφωνώ, Διαφωνώ

 

Βιβλιογραφία

 

McClosky‚ H. and Schaar‚ J. H. (1965). Psychological dimensions of anomy. American Sociological Review‚ 30(1)‚ 14-40.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan.
Heydari‚ Arash.‚ Davoudi‚ Iran.‚ Teymoori‚ Ali. (2011). Revising the assessment of feeling of anomie: Presenting a multidimensional scale. Procedia Social and Behavioural Sciences. 30‚ 1086-1090.