Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Πόνου του McGill [ΕΜΠΜ-78]

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Πόνου του McGill (McGill Pain Questionnaire [MPQ-78] είναι ένα εργαλείο, που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της αντιλαμβανόμενης εντόπισης, του τύπου και του μεγέθους του πόνου. Αναπτύχθηκε από τον Dr. Melzack στο Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά. Το εν λόγω Ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση του πόνου σε πάροδο χρόνου και για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε παρέμβασης.

Βαθμονόμηση των Ερωτήσεων

Η δομή του Ερωτηματολογίου [MPQ] στηρίζεται στις τρεις διαστάσεις του πόνου:  την αισθητική – διακριτική, το συναισθηματικό κέντρο και τη γνωστική αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει δεν είναι διαβαθμισμένες σε κάποια κλίμακα, αλλά απαντώνται ανάλογα με αυτά που νιώθει ο κάθε άνθρωπος που θα τις απαντήσει.

Στατιστική Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Πόνου McGill αποτελείται από 78 περιγραφικές λέξεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν τον πόνο. Οι περιγραφικές λέξεις χωρίζονται σε ομάδες και ο ασθενής διαλέγει από κάθε ομάδα αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τον πόνο του και τη βαθμολογεί από 0-3, όπου «0= καθόλου πόνος και 3= σοβαρός πόνος» και το σύνολο της βαθμολογίας θεωρείται δείκτης αξιολόγησης του πόνου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση τόσο σε οξύ όσο και σε χρόνιο πόνο με καλά αποτελέσματα. Απαιτεί καλή συνεργασία με τον ασθενή και θεωρείται σκόπιμο να ερωτάται ο ασθενής εάν κατάλαβε τη σημασία των λέξεων που του αναφέρθηκαν. Το ερωτηματολόγιο McGill (MPQ) μέσα από την πολυδιάστατη εκτίμηση του πόνου παρέχει ποσοτικοποιημένα μεγέθη του κλινικού πόνου, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους. Έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά από τους Κ. Μυστακίδου, Ε.Πάρπα, Ε. Τσιλίκα,Ο. Καλαϊδοπούλου, Σ.Γεωργάκη, Α.Γαλανός. και Λ.Βλάχος.

Βιβλιογραφία

Melzack, R., & Raja, S. N. (2005). The McGill pain questionnaire: from description to measurement. The Journal of the American Society of Anesthesiologists103(1), 199-202.

Μετάφραση: Κ. Μυστακίδου, Ε.Πάρπα, Ε. Τσιλίκα,Ο. Καλαϊδοπούλου, Σ.Γεωργάκη, Α.Γαλανός. και Λ.Βλάχος


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο Μέτρησης του Πόνου του McGill , McGill Pain Questionnaire [MPQ], αξιοπιστία, εγκυρότητα