Κλίμακα Μέτρησης της Εργασιακής Ικανοποίησης [ΚΜΕΙ-38]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Μέτρησης της Εργασιακής Ικανοποίησης (Measure of Job Satisfaction [MJS]) κατασκευάστηκε το 1993 από τους Traynor and Wade και αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους προγνωστικούς παράγοντες για την πρόθεση παραμονής και διατήρησης των νοσοκόμων.
Σκοπός της Κλίμακας είναι να αξιολογήσει την εικόνα που έχουν οι νοσοκόμοι προς την εργασία τους και αν αυτή τους προσφέρει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 6 υποκλίμακες, όπως την προσωπική ικανοποίηση, τον φόρτο εργασίας, την επαγγελματική υποστήριξη, το μισθό, τις προοπτικές και την εκπαίδευση.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 38 ερωτήσεις, που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες τους, μέσω μιας κλίμακας Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (Πολύ δυσαρεστημένος) έως το 5 (Πολύ ευχαριστημένος).
Η Κλίμακα Μέτρησης της Εργασιακής Ικανοποίησης εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από 38 έως 190. Οι υψηλές τιμές δείχνουν ένα άτομο ικανοποιημένο από την επαγγελματική του πορεία, ενώ οι χαμηλές τιμές δείχνουν κάποιον που είναι δυσαρεστημένος από αυτήν την εργασία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα [MJS] έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Μ. Λαμπράκη, Κ. Βλασιάδης, Γ. Πατεράκης και Α. Φιλαλήθης και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η Κλίμακα έχει ικανοποιητική υψηλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,93. Επιπλέον, υπάρχει θετική συσχέτιση του υψηλού μορφωτικού επιπέδου και των αυξημένων προσδοκιών κατά την έναρξη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες αποδίδουν το άγχος και την πίεση στον φόρτο εργασίας, καθώς το άγχος και η παρατεταμένη πίεση παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με την πρόκληση επαγγελματικής εξουθένωσης.

Βιβλιογραφία

Traynor, M., & Wade, B. (1993). The development of a measure of job satisfaction for use in monitoring the morale of community nurses in four trusts. Journal of Advanced Nursing18(1), 127-136.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Μ. Λαμπράκη, Κ. Βλασιάδης, Γ. Πατεράκης και Α. Φιλαλήθης.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Εργασιακή ικανοποίηση, Αξιολόγηση