Κλίμακα Νοητικής Προσαρμογής στον Καρκίνο [MAC-40]

 

Σκοπός Κλίμακας

H Κλίμακα δημιουργήθηκε το 1988 από τον Watson και τους συνεργάτες του και στοχεύει στην αξιολόγηση της νοητικής προσαρμογής των ασθενών με καρκίνο στην ασθένειά τους.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες ανάλογα με την θεματολογία τους: θετική στάση, αίσθημα απελπισία-αβοηθητότητας, νοητική προσαρμογή, μοιρολατρία και αποδοχή.

Βαθμολόγηση Κλίμακας

Οι ασθενείς απαντούν στις ερωτήσεις κυκλώνοντας έναν από τους αριθμούς 1 έως 4, όπου το 1= καθόλου δεν ισχύει σε εμένα και 4=σίγουρα ισχύει σε εμένα). Η παραγοντική ανάλυση έδωσε ένα μοντέλο 5 παραγόντων όπου συμπεριλαμβάνονταν 25 από τις 40 ερωτήσεις.

Στατιστική Ανάλυση Κλίμακας

Οι τιμές για τις υποκλίμακες προσαρμογής υπολογίζονται με την ίδια μέθοδο για την αρχική κλίμακα MAC-40 όπου ως τυπική απόκλιση υπολογίστηκε να είναι το σημείο αποκοπής από τον μέσο όρο. Η κλίμακα περιέχει θετική και αρνητική νοητική προσαρμογή στον καρκίνο. Στην θετική προσαρμογή μια πιο χαμηλή βαθμολογία υποδηλώνει χειρότερη λειτουργικότητα, όπως και μια υψηλή βαθμολογία για την αρνητική προσαρμογή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακας

Οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας, δηλαδή ο δείκτης Cronbach’a κυμαίνεται από 0,81 έως 0,91 φανερώνοντας ικανοποιητική ομογένεια των αρχικών κατηγοριών. Τα αποτελέσματα της κλίμακας παρουσίασαν συνέπεια και την πρώτη και τη δεύτερη χορήγηση και είχαν υψηλή συσχέτιση.

Βιβλιογραφία

Mystakidou, K., Watson, M., Tsilika, E., Parpa, E., Primikiri, A., Katsouda, E., & Vlahos, L. (2005). Psychometric analyses of the Mental Adjustment to Cancer (MAC) scale in a Greek palliative care unit. Psycho‐Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer14(1), 16-24.

Watson, M., Greer, S., Young, J., Inayat, Q., Burgess, C., & Robertson, B. (1988). Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: the MAC scale. Psychological medicine18(1), 203-209.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!