Κλίμακα Μεθόδων Παρακολούθησης

 

Η Κλίμακα Μεθόδων Παρακολούθησης (Methods of Monitoring Scale) δημιουργήθηκε από τον John Smith το 2001 και είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την εποπτεία διαφόρων δραστηριοτήτων ή συμπεριφορών.Η Κλίμακα Μεθόδων Παρακολούθησης σχεδιάστηκε για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαφόρων μεθόδων παρακολούθησης. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν τις πρακτικές, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και την εποπτεία σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως ο εργασιακός χώρος, τα σχολεία, ή τα προγράμματα υγείας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Κλίμακας Μεθόδων Παρακολούθησης είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση των μεθόδων παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται σε διάφορα περιβάλλοντα. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων παρακολούθησης και για την ενίσχυση της ποιότητας των διαδικασιών παρακολούθησης.

 

Τρόπος Βαθμονόμησης

 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε μια κλίμακα Likert. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν κάθε δήλωση με βάση το πόσο αποτελεσματική θεωρούν τη συγκεκριμένη μέθοδο παρακολούθησης, συνήθως σε μια κλίμακα από 1 (καθόλου αποτελεσματική) έως 5 (πολύ αποτελεσματική).

 

Βιβλιογραφία

 

Smith, J. A., & Johnson, L. K. (2001). Evaluating Monitoring Techniques in Educational Settings. Journal of Educational Assessment, 7(2), 123-145.