Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης [ΕΨΚ-30]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Η Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης (Mini – Mental State Examination [MMSE-30]) ή δοκιμή Folstein είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που αναπτύχθηκε από τον ψυχίατρο Marshal Folstein το 1975 και χρησιμοποιείται ευρέως σε κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές για τη μέτρηση της γνωστικής εξασθένησης. Επίσης, χρησιμοποιείται σε άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 χρόνια βασικής εκπαίδευσης

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Βασικός στόχος του Ερωτηματολογίου [MMSE-30] αποτελεί η εκτίμηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης της γνωστικής εξασθένησης για την παρακολούθηση της πορείας των γνωστικών αλλαγών σε ένα άτομο με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, εξετάζει τον προσανατολισμό σε χρόνο και τόπο, την φωνητική διάκριση, την άμεση μνήμη, την συγκέντρωση, την καθυστερημένη ανάκληση λέξεων, καθώς επίσης ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου, τις οπτικοκατασκευαστικές ικανότητες, τον αυθόρμητο γραπτό λόγο και την κατανόηση σύνθετων οδηγιών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ταξινομούνται σε έξι κατηγορίες, που αφορούν την εξέταση του χρονικού και χωρικού προσανατολισμού, την άμεση και βραχύχρονη μνήμη, την προσοχή, τις γλωσσικές λειτουργίες και τις οπτικο-κατασκευαστικές δεξιότητες. Οι ερωτήσεις βαθμολογούνται με 0 (λανθασμένες απαντήσεις) και 1 (σωστές απαντήσεις)

Στατιστική Ανάλυση

Μετά τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, εξάγεται μία συνολική βαθμολογία. Η ανώτατη συνολική βαθμολογία που μπορεί κάποιος να επιτύχει σε αυτή τη δοκιμασία είναι οι 30 βαθμοί. Βαθμολογία μεταξύ 28 και 30 αντανακλά Φυσιολογικό Νοητικό Επίπεδο, 27 – 25 Ήπια Γνωστική Διαταραχή, 24 – 20 Ήπια Άνοια, 19 – 11 Μέτρια Άνοια, 10 – 0 Σοβαρή Άνοια

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Το Ερωτηματολόγιο [MMSE-30] διακατέχεται από εγκυρότητα και αξιοπιστία για τη διάγνωση και τη διαχρονική αξιολόγηση της νόσου του Alzheimer, αλλά και άλλων ειδών Άνοιας. Επίσης, σχετικά με την αξιοπιστία, ο δείκτης Cronbach’s  κυμαίνεται από 0,90 έως 0,92..

Βιβλιογραφία

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of psychiatric research, 12(3), 189-198.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Εξέταση Ψυχικής Κατάστασης, δοκιμή Folstein, MMSE-30