Ερωτηματολόγιο της Μινεσότα για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια [ΕΜΑΚΑ]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο της Μινεσότα για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire [MLHFQ]) είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια για την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (HF). Παρέχει βαθμολογίες για δύο διαστάσεις, τη σωματική και τη συναισθηματική, και μια συνολική βαθμολογία .Το Ερωτηματολόγιο Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF) δημιουργήθηκε το 1984 από τον Dr. Thomas Rector στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ.

Στόχος

Στόχος του Ερωτηματολογίου είναι η δημιουργία ενός αυτόσυμπληρούμενου εργαλείου για την αποτύπωση των επιδράσεων της καρδιακής ανεπάρκειας και της θεραπείας στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το συγκεκριμένο εργαλείο περιέχει ερωτήσεις, που θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές του τρόπου με τον οποίο η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει διάφορους τομείς της ζωής, όπως ο σωματικός, ο συναισθηματικός, ο κοινωνικός και ο ψυχικός.

Βαθμονόμηση των Ερωτήσεων

Το MLHF περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις μέσω των οποίων αποσκοπείται να προσδιοριστεί πώς η καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζει τη σωματική, ψυχολογική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ασθενών. Οι ερωτήσεις αφορούν  τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, τις κοινωνικές σχέσεις, τη σωματική και σεξουαλική δραστηριότητα, την εργασία και τα συναισθήματα. Η σωματική διάσταση (από το 1 έως το 7, το 12 και το 13), η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη δύσπνοια και την κόπωση, μια συναισθηματική διάσταση (από το 17 έως το 21) και άλλες ερωτήσεις (8, 9, 10, 11, 14, 15 και 16), οι οποίες προστιθέμενες στις προηγούμενες διαστάσεις συνθέτουν τη συνολική βαθμολογία. Η κλίμακα των απαντήσεων σε κάθε ερώτηση κυμαίνεται από 0 (καθόλου) έως 5 (πολύ), όπου το 0 αντιπροσωπεύει καθόλου περιορισμό και το 5 αντιπροσωπεύει μέγιστο περιορισμό (όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα ζωής).

Στατιστική Ανάλυση

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, οι οποίες μετρούν τις επιδράσεις που έχουν τα συμπτώματα, οι λειτουργικοί περιορισμοί και η ψυχολογική αντίδραση, που σχετίζονται με την καρδιακή ανεπάρκεια και την αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής, παρέχονται σε μία κλίμακα από μηδέν έως πέντε. Σε κάθε μία από τις 21 ερωτήσεις, ζητείται από τους ασθενείς να χαρακτηρίσουν κατά πόσο η πάθηση τους, εμπόδισε να ζήσουν, όπως θα επιθυμούσαν, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αφορά σωματικά συμπτώματα σε σωματική και κοινωνική λειτουργικότητα και σε ψυχικές και συναισθηματικές λειτουργίες, όπως συγκέντρωση και μνήμη, ανησυχίες, απώλεια ικανότητας αυτοφροντίδας. Η ελάχιστη βαθμολογία είναι το μηδέν και η μέγιστη 105. Όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερη διαφαίνεται ότι είναι η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, δηλαδή, ελαττώνεται η ποιότητα ζωής.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα

Το Ερωτηματολόγιο Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHF-Q) είναι ένα ειδικό εργαλείο για την ασθένεια της καρδιακής ανεπάρκειας και έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Επιππλέον, χρησιμοποιείται ως μέτρο έκβασης σε πολλαπλές κλινικές δοκιμές παρουσιάζοντας τις καλύτερες ψυχομετρικές ιδιότητες όσον αφορά την εγκυρότητα και την αξιοπιστία. Στην ελληνική γλώσσα σταθμίστηκε από τους Λαμπρινού και συν. το 2013.

Βιβλιογραφία

Rector, T. S., Carson, P. E., Anand, I. S., McMurray, J. J., Zile, M. R., McKelvie, R. S., … & I-PRESERVE Trial Investigators. (2012). Assessment of long-term effects of irbesartan on heart failure with preserved ejection fraction as measured by the minnesota living with heart failure questionnaire in the irbesartan in heart failure with preserved systolic function (I-PRESERVE) trial. Circulation: Heart Failure5(2), 217-225.

Μετάφραση: Λαμπρινού και συνεργάτες


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο της Μινεσότα, για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, [MLHF], αξιοπιστία, εγκυρότητα