Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης της Μινεσότα [ΕΕΙΜ-20&100]

 

Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης της Μινεσότα (Minnesota Satisfaction Questionnaire [MSQ-20&100]) κατασκευάστηκε το 1967 από τους Weiss, Dawis, England και Lofquist. Το Ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι από την παρούσα εργασία τους, λαμβάνοντας υπόψη είκοσι διαστάσεις, όπως είναι οι σχέσεις με συναδέλφους, η προαγωγή, ο μισθός, οι σχέσεις με τον προϊστάμενο, η ασφάλεια, η επίτευξη, η αναγνώριση, η υπευθυνότητα, η πολιτική του οργανισμού, η δημιουργικότητα, η ποικιλία, η αυτονομία, η εξουσία, το κοινωνικό γόητρο, η αξιοποίηση ικανοτήτων, οι ηθικές αξίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι συνθήκες εργασίας, η τεχνική υποστήριξη και η δραστηριότητα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο [MSQ-20&100] έχει δύο μορφές, μία εκτενής έκδοση, που περιέχει 100 ερωτήσεις, και μία πιο σύντομη έκδοση, που περιέχει 20 ερωτήσεις. Και οι δύο εκδοχές αποτελούνται από ερωτήματα, τα οποία εξετάζουν γύρω στους 20 τομείς της εργασιακής ικανοποίησης και απαντώνται εξίσου και οι δύο από μία 5-βάθμια κλίμακα Likert διαβαθμισμένη από το 1 (Πολύ Ικανοποιημένος/η) έως το 5 (Πολύ Δυσαρεστημένος/η).

Στατιστική Ανάλυση

Οι βαθμολογίες  των διαστάσεων υπολογίζονται στην περίπτωση της έκδοσης των 100 ερωτημάτων. Η σύντομη εκδοχή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό είτε της συνολικής εργασιακής ικανοποίησης είτε της εγγενούς και εξωγενούς ικανοποίησης. Η εγγενής ικανοποίηση αναφέρεται στη φύση των εργασιακών καθηκόντων και στο πως οι άνθρωποι νιώθουν για τη δουλειά που κάνουν. Η εξωγενής ικανοποίηση αφορά άλλες πτυχές των συνθηκών εργασίας, όπως είναι τα επιμέρους οφέλη και ο μισθός. Τόσο η εγγενής όσο και η εξωγενής ικανοποίηση αποτελούν συνδυασμό ποικίλων τομέων.  Ο Weiss et al. (1967) πρότεινε μια βαθμολογία εκατοστημορίου μικρότερη από 25, όπου θα υποδείκνυε ένα χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης και μια βαθμολογία εκατοστημορίου υψηλότερη από 75 που θα υποδεικνύουν υψηλό επίπεδο ικανοποίησης.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αρκετές μελέτες, που έγιναν για τη σύντομή  του μορφή του MSQ, έδειξαν ότι οι δείκτες αξιοπιστίας είναι ικανοποιητικοί και για τις 3 διαστάσεις του. Σε σχέση µε την εγκυρότητα, παρουσιάζει καλή συνάφεια. Θεωρείται ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια των οργανισμών να διερευνήσουν τις ανάγκες των εργαζομένων για επαγγελματική επιμόρφωση.

Βιβλιογραφία

Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1964). Construct validation studies of the Minnesota Importance Questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης, Minnesota Satisfaction Questionnaire, MSQ-20&100, Επαγγελματική Ικανοποίηση, Ανάλυση ερωτηματολογίου