Διάθεση και Συναισθήματα Παιδιών και Εφήβων (ΕΔΣ)

Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο MFQ-33 δημιουργήθηκε από τους Costello, Angold το 1988. Αποτελείται από 33 δηλώσεις που αφορούν αιτιολογικές αποδόσεις και γνωστικά σχήματα, καθώς και δείκτες συμπεριφοράς που συνδέονται με δυσθυμία και κατάθλιψη. Συμπληρώνεται από τους γονείς και από τα ίδια τα παιδιά.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο μελετά καταθλιπτικά συμπτώματα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 19 ετών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε κλινικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα κριτήρια του DSMIIIR.

Τρόπος Βαθμολόγησης και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου λειτουργεί με το άθροισμα των βαθμολογιών που αντιστοιχούν σε κάθε ερώτηση. Οι απαντήσεις και οι βαθμολογίες που αντιστοιχούν σε αυτές είναι οι εξής: “δεν ισχύει” = 0 βαθμοί“μάλλον αληθές” = 1 βαθμός“αληθές” = 2 βαθμοί. Υπάρχει μία τιμή ουδός η οποία διαφοροποιεί τα παιδιά και τους εφήβους ως προς τη χαμηλή, τη μέτρια και την υψηλή παρουσία καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Οι τιμές-ουδοί διαφέρουν ανάλογα με το φορέα που παρέχει τις πληροφορίες (γονείς και παιδιά). Βαθμολογίες μεγαλύτερες από 12 υποδηλώνουν πιθανή κατάθλιψη και δικαιολογούν περαιτέρω κλινική αξιολόγηση

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η συνάφεια με τον συνολικό δείκτη του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών είναι σημαντική (r = 0,70). Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου (παιδιά/έφηβοι είναι υψηλός (α = 0,92).Το ερωτηματολόγιο έχει ρυθμιστεί και στην ελληνική από τους Μπίμπου, Κιοσέογλου το 2001.

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

Angold, A., Costello, E. J., Pickles, A., & Winder, F. (1987). The development of a questionnaire for use in epidemiological studies of depression in children and adolescents. London: Medical Research Council Child Psychiatry Unit.

Kent, L., Vostanis, P., & Feehan, C. (1997). Detection of major and minor depression in children and adolescents: Evaluation of the Mood and Feelings Questionnaire. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 565- 573.

Ελληνόγλωσση

Μπίμπου, Ι., & Κιοσσέογλου, Γ. (2001). Προσδιορισμός καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε παιδιά και εφήβους σχολικής ηλικίας. Παιδί και Έφηβος. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 3(IKEEART-2020-3573), 71-95.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!