Κλίμακα σύγχρονου ρατσισμού [MRS-7]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα σύγχρονου ρατσισμού, γνωστή και ως MRS-7 (Modern Racism Scale-7), αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης των σύγχρονων μορφών ρατσισμού που εμφανίζονται στις κοινωνίες μας. Η κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από τους McConahay, Hardee και Batts το 1981. Συγκροτείται από επτά δηλώσεις οι οποίες εστιάζουν στις σύγχρονες μορφές ρατσισμού που συνήθως είναι πιο διακριτικές και δύσκολο να ανιχνευθούν σε σύγκριση με τις παλαιότερες μορφές. Οι δηλώσεις αυτές εστιάζουν σε πτυχές όπως η αρνητική αξιολόγηση ή οι στερεότυπες αντιλήψεις για τους ανθρώπους διαφορετικών εθνοτικών ομάδων. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν το βαθμό με τον οποίο συμφωνούν με κάθε δήλωση χρησιμοποιώντας μια κλίμακα, συνήθως από 1 έως 7, όπου 1 σημαίνει πλήρη αντίθεση και 7 πλήρη συμφωνία. Η συνολική σκοράρισμα των απαντήσεων δίνει μια εικόνα του βαθμού σύγχρονου ρατσισμού που εκφράζει ο κάθε συμμετέχοντας. Η κλίμακα MRS-7 έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην έρευνα για την κατανόηση των σύγχρονων μορφών ρατσισμού και των στάσεων των ανθρώπων έναντι των εθνοτικών ομάδων.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον σύγχρονο ρατσισμό. Αναζητά να κατανοήσει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις εθνοτικές ομάδες, καθώς και πώς αντιδρούν σε διάφορες καταστάσεις σχετικές με τον ρατσισμό. Ο βασικός στόχος είναι η προσπάθεια να ανιχνευθεί ο σύγχρονος ρατσισμός, ο οποίος συχνά διαφέρει από τις παλαιότερες μορφές ρατσισμού και εκδηλώνεται με πιο διακριτικούς τρόπους. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές και οι κοινότητες μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι συμφωνούν με δηλώσεις που αποκαλύπτουν ρατσιστικές τάσεις ή προκαταλήψεις.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα MRS-7 αποτελείται από 7 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: (διαφωνώ κάθετα) έως (συμφωνώ απόλυτα)

 

Βιβλιογραφία

McConahay‚ John B.; Hardee‚ Betty B.; Batts‚ Valerie (December 1981). “Has Racism Declined in America? It Depends on Who is Asking and What is Asked”. Journal of Conflict Resolution 25 (4): 563–79

McConahay‚ J. B. (1983). Modern racism and modern discrimination: The effects of race‚ racial attitudes‚ and context on simulated hiring decisions. Personality and SocialPsychology Bulletin‚ 9‚ 551-558.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!