Πολυπολιτισμικό Σχολικό Κλίμα Απογραφή [MSCI-22]

 

Ανάλυση

Η Απογραφή Πολυπολιτισμικού Σχολικού Κλίματος (Multicultural School Climate Inventory – MSCI-22) αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος σε σχολικές κοινότητες. Η απογραφή αυτή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντίληψη και την εμπειρία των μαθητών, του προσωπικού και των γονέων σχετικά με το πολυπολιτισμικό κλίμα του σχολείου. Μέσω αυτής της απογραφής, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με πολλές διαστάσεις του πολυπολιτισμικού σχολικού περιβάλλοντος, όπως η ανοχή, οι προκαταλήψεις, η ενσωμάτωση, η συνεργασία και η αλληλοσεβασμός μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων που συνυπάρχουν στο σχολείο. Οι αποτελέσματα αυτής της απογραφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των ισχυρών και των αδύναμων σημείων του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου, καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη συνολική εμπειρία των μαθητών στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτίωση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος των σχολείων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα, την ανοχή και την εκπαίδευση σεβασμού σε διαφορετικές πολιτισμικές πραγματικότητες.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο MSCI-22 αποτελείται από 22 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1 = Συμφωνώ απόλυτα‚ 2 = Συμφωνώ‚ 3 = Δεν έχω γνώμη‚ 4 = Διαφωνώ‚ 5 = Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Marx‚ S.‚ Byrnes‚ D. (2012). Multicultural School Climate Inventory. Current Issues in Education‚ 15(3)‚ Retrieved from https://cie.asu.edu/ojs/index.php/cieatasu/article/view/960

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!