Πολυδιάστατη Κλίμακα Θυματοποίησης από Συνομηλίκους [MPVS-16]

 

Ανάλυση

Η Πολυδιάστατη Κλίμακα Θυματοποίησης από Συνομηλίκους (MPVS) αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των εμπειριών θυματοποίησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από τους συνομηλίκους τους. Η κλίμακα εξετάζει διάφορες μορφές θυματοποίησης, όπως τη σωματική θυματοποίηση, τη λεκτική θυματοποίηση, την κοινωνική αποκλεισμό και την κυβερνοπαρενόχληση.

 

Στόχος

Ο στόχος της MPVS είναι να καταγράψει και να αναλύσει τις εμπειρίες θυματοποίησης από συνομηλίκους, ώστε να κατανοηθούν οι επιπτώσεις της στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.

 

Βαθμονόμηση

Η MPVS βαθμονομείται σε μια κλίμακα Likert 4 βαθμίδων. Περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν εμπειρίες από θυματοποίηση, όπως η σωματική θυματοποίηση, η λεκτική θυματοποίηση, τον κοινωνική αποκλεισμό, και την κυβερνοπαρενόχληση.

 

Βιβλιογραφία

Mynard, H., & Joseph, S. (2000). Development of the Multidimensional Peer-Victimization Scale. Aggressive Behavior, 26(2), 169-178.

Rivers, I., & Smith, P. K. (1994). Types of bullying behavior and their correlates. Aggressive Behavior, 20(5), 359-368.

Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1996). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 67(3), 710-722.