Ελληνικό Myers-Briggs (Type Indicator [MBTI]-Form G)

 

 Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου 

Το Ελληνικό Myers-Briggs (Type Indicator [MBTI]-Form G) κατασκευάστηκε από τους Briggs και Myers-Briggs to 1977. Η δημιουργία του MBTI αποσκοπεί στην περιγραφή της προσωπικότητας των μέσων-φυσιολογικών ατόμων και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση και αποδοχή των χαρακτηριστικών της προσωπικότητα τους.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ΜΒΤΙ περιλαμβάνει 95 προτάσεις, οι οποίες επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση του ατόμου σε έναν από τους 16 τύπους προσωπικότητας. Η προσωπικότητα ερευνάται στη βάση της θεωρίας των τύπων προσωπικότητας του Carl Jung (1971) και στις τέσσερις διπολικές διαστάσεις την εξωστρέφεια, την εσωστρέφεια, τη νοητικότητα, την προαίσθηση, τη σκέψη, το συναίσθημα, την κρίση και την αντίληψη. Περιλαμβάνει δύο τύπους προτάσεων: προτάσεις με διωνυμική επιλογή απάντησης και ζευγάρια λέξεων από τα οποία το άτομο καλείται να επιλέξει τη λέξη που του αρέσει περισσότερο.

Στατιστική Ανάλυση

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτείται τα άτομα να είναι άνω τον 15 ετών και μπορεί να χορηγηθεί ατομικά ή ομαδικά. Στο πλαίσιο της διαδικασίας στάθμισης δημιουργήθηκε το ελληνικό κλειδί βαθμολόγησης του ερωτηματολογίου και διαμορφώθηκαν τυπικοί βαθμοί για άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι συγκρίθηκαν με τους αντίστοιχους γαλλοκαναδικούς και αμερικανικούς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο έχει επαρκή εγκυρότητα περιεχομένου, ενώ παρουσιάζει καλή διακρίνουσα εγκυρότητα, συναφή με αυτή του αμερικανικού και του γαλλοκαναδικού MBTI. Παρουσιάζει επίσης ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Η μετάφραση της ελληνικής έκδοσης έγινε από τους Σταλίκα και Φυτόπουλο.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: K. Briggs και I. Myers-Briggs

Ελληνική Προσαρμογή: Α. Σταλίκας και Λ. Φυτόπουλος


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

tags: Τύποι Προσωπικότητας