Κλίμακα Ανάγκης Ανήκειν [NTBS-9]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ανάγκης Ανήκειν (Need to Belong Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μετρήσει την ένταση της ανάγκης ενός ατόμου για κοινωνική αποδοχή και ένταξη σε ομάδες. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την επιθυμία και τη σημασία που αποδίδει το άτομο στη δημιουργία και διατήρηση κοινωνικών σχέσεων και την αποφυγή της απομόνωσης. Για παράδειγμα, δηλώσεις όπως “Θέλω να είμαι μέλος μιας ομάδας” και “Η αποδοχή από άλλους είναι σημαντική για μένα” εκφράζουν την ανάγκη του ατόμου για κοινωνική σύνδεση και επιβεβαίωση. Η κλίμακα περιλαμβάνει επίσης δηλώσεις που εξετάζουν τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν από την απόρριψη ή την απομόνωση, όπως “Με επηρεάζει όταν κάποιος με απορρίπτει” και “Νιώθω απογοήτευση όταν δεν είμαι μέρος μιας ομάδας”. Οι απαντήσεις σε αυτές τις δηλώσεις συνήθως κωδικοποιούνται σε μια κλίμακα Likert πέντε σημείων, από “Καθόλου” έως “Πάρα πολύ”, επιτρέποντας έτσι μια ποσοτική ανάλυση της ανάγκης για ανήκειν. Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα της κοινωνικής ψυχολογίας για να κατανοηθεί καλύτερα πώς η ανάγκη για κοινωνική αποδοχή επηρεάζει τη συμπεριφορά και την ψυχολογική ευημερία των ατόμων.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει την ένταση με την οποία ένα άτομο επιδιώκει κοινωνική αποδοχή και ένταξη σε κοινωνικές ομάδες. Η κλίμακα αυτή επιδιώκει να μετρήσει τη βασική ανθρώπινη ανάγκη για κοινωνική σύνδεση, αναγνωρίζοντας ότι η επιθυμία να ανήκει είναι μια θεμελιώδης ψυχολογική ανάγκη που επηρεάζει την ευημερία και τη συμπεριφορά του ατόμου. Μέσω της κλίμακας, οι ερευνητές και οι ψυχολόγοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική υγεία, καθώς και πώς η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών μπορεί να ενισχύσει την ψυχολογική ανθεκτικότητα και την ευτυχία. Επιπλέον, η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ανάγκης ανήκειν σε διάφορους πληθυσμούς και κοινωνικά περιβάλλοντα, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και υποστήριξη.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα NTBS-9 αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Διαφωνώ απόλυτα
2 = Διαφωνώ μέτρια
3 = Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
4 = Συμφωνώ μέτρια
5 = Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

Baumeister‚ R. F.‚ & Leary‚ M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. PsychologicalBulletin‚ 117‚ 497–529.
Leary‚ M. R.‚ Kelly‚ K. M.‚ Cottrell‚ C. A.‚ & Schreindorfer‚ L. S. (2001). Individual differences in the need to belong. Unpublished manuscript‚Wake Forest University‚ Winston-Salem‚ NC
Leary‚ M. R.‚ Kelly‚ K. M.‚ Cottrell‚ C. A.‚ & Schreindorfer‚ L. S. (2012). Individual differences in the need to belong: Mapping the nomological network. Unpublished manuscript‚ Duke University.
Leary‚ Mark R.‚ Hoyle‚ Rick H. (2012). Handbook of Individual Differences in Social Behavior. Guilford Press
Leary‚ M. R.‚ Kelly‚ K. M.‚ Cottrell‚ C. M.‚ & Schreindorfer‚ L. S. (2013). Construct validity of the Need to Belong Scale: Mapping the nomological network. Journal of Personality Assessment‚ 95‚ 610-624.