Κλίμακα Εκτίμησης Αρνητικών Συμπτωμάτων [ΚΕΑΣ-5]

 

Σκοπός κλίμακα

Στόχος είναι η εύρεση του αρνητικού συνδρόμου σχιζοφρένειας. Απευθύνεται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και χρησιμοποιείται από ψυχιάτρους.

Ανάλυση κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα κατασκευάστηκε από την Andreasen et al. το 1982 και αποτελείται από 5 υποκλίμακες (συναισθηματική άμβλυνση, αλογία, αβουλία-απάθεια, ανηδονία-ακοινωνικότητα, έκπτωση προσοχής) μετρώντας τα συμπτώματα.

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Η κάθε υποκλίμακα βαθμολογείται σύμφωνα με μια κλίμακα 6 διαβαθμίσεων από 0 (καμία ένδειξη ύπαρξης του συμπτώματος έως 5=σοβαρή βαρύτητα του συμπτώματος. Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει και περισσότερα αρνητικά συμπτώματα.

Εγκυρότητα και αξιοπιστίας

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a)  έδειξε ικανοποιητική αξιοπιστία με 0.74.

Βιβλιογραφία

Andreasen, N. C. (1982). Negative symptoms in schizophrenia: definition and reliability. Archives of general psychiatry39(7), 784-788.

Herold, C. J., Essig, M., & Schröder, J. (2020). Neurological soft signs (NSS) and brain morphology in patients with chronic schizophrenia and healthy controls. PLoS One15(4), e0231669.

Leucht, S., Barabássy, Á., Laszlovszky, I., Szatmári, B., Acsai, K., Szalai, E., … & Németh, G. (2019). Linking PANSS negative symptom scores with the Clinical Global Impressions Scale: understanding negative symptom scores in schizophrenia. Neuropsychopharmacology44(9), 1589-1596.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!