Ένταξη στη Γειτονιά – Μελέτη Ανάπτυξης Νεολαίας του Ρότσεστερ [NIRYDS-7]

 

Ανάλυση

 

Η μελέτη της ανάπτυξης των νέων στο Ρότσεστερ (Rochester Youth Development Study) διερεύνησε την ενσωμάτωση των νέων στις γειτονιές τους και τον αντίκτυπο αυτής της ενσωμάτωσης στην ανάπτυξή τους. Η έρευνα επικεντρώθηκε στο πώς οι κοινωνικοί δεσμοί, οι αλληλεπιδράσεις με τους γείτονες και η συνολική αίσθηση κοινότητας επηρεάζουν την ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων. Βρέθηκε ότι οι νέοι που είχαν ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς και αισθάνονταν ενσωματωμένοι στην κοινότητά τους είχαν καλύτερες ψυχολογικές και κοινωνικές εκβάσεις. Η θετική ενσωμάτωση στις γειτονιές τους σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας και θετικής ψυχικής υγείας. Αντίθετα, οι νέοι που ζούσαν σε απομονωμένα ή κοινωνικά αποδιοργανωμένα περιβάλλοντα αντιμετώπιζαν περισσότερες προκλήσεις στην ανάπτυξή τους. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνικής συνοχής και των υποστηρικτικών κοινοτήτων στην προώθηση της θετικής ανάπτυξης των νέων.

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ήταν να εξετάσει πώς οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στις γειτονιές επηρεάζουν την ανάπτυξη των νέων. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστίασε στο πώς οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αίσθηση του ανήκειν και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσα στην κοινότητα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ψυχολογικής και κοινωνικής συμπεριφοράς των νέων. Η μελέτη επιδίωξε να κατανοήσει πώς η θετική ή αρνητική ενσωμάτωση σε μια γειτονιά μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη συνολική ψυχική υγεία των νέων. Μέσα από αυτή την ανάλυση, η μελέτη φιλοδοξούσε να προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για την ανάπτυξη κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών που προάγουν τη θετική ανάπτυξη των νέων.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο NIRYDS-7 αποτελείται από 7 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

Πολλά = 4, Μερικά = 2, Λίγα = 2, Καθόλου = 1

 

Βιβλιογραφία

 

Thornberry TP‚ Krohn MD‚ Lizotte AJ‚ Smith CA‚ Tobin K. Gangs and delinquency in developmental perspective. New York: Cambridge University Press‚ 2003.