Αλλοτρίωση του Nettler [NA-17]

 

Ανάλυση

Η έρευνα μέσω του ερωτηματολογίου της Nettler για την αποξένωση στοχεύει στην κατανόηση των συναισθημάτων αποξένωσης που μπορεί να βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Η αποξένωση, όπως ορίζεται από τον Nettler, αναφέρεται στο αίσθημα του ατόμου ότι είναι αποκομμένο από την κοινωνία, από τους άλλους ανθρώπους ή ακόμα και από τον εαυτό του. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν διάφορες διαστάσεις της αποξένωσης, όπως την αίσθηση ανικανότητας, το αίσθημα μοναξιάς, την αίσθηση της ανημπορίας να επηρεάσει κανείς την κοινωνική ή πολιτική ζωή, και την αίσθηση του κενού. Μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, μπορούν να αναλυθούν οι λόγοι και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά τα συναισθήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση της αποξένωσης και στη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ψυχικής υγείας.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση και κατανόηση των επιπέδων και των αιτίων αποξένωσης που βιώνουν τα άτομα στην κοινωνία. Μέσω της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, επιδιώκεται η εντόπιση συγκεκριμένων προτύπων και τάσεων που συνδέονται με το αίσθημα απομόνωσης και απόσπασης από την κοινωνία, τους άλλους ανθρώπους ή τον ίδιο τους τον εαυτό. Τα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της αποξένωσης και τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της ψυχικής υγείας των πολιτών.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο NA-17 αποτελείται από 17 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

(Συμφωνώ),  (Ναι), (Συμφωνώ)

 

Βιβλιογραφία

Nettler‚ G. (1957). A measure of alienation. American Sociological Review‚ 22‚ 670-677.

Bonjean‚ C. et al (1967). Sociological Measurement. San Francisco: Chandler.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan