Κλίμακα Νέας Αριστεράς [NLS-61]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η Κλίμακα Νέας Αριστεράς (New Left Scale) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μετρήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις που σχετίζονται με την πολιτική ιδεολογία της Νέας Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά αναδύθηκε τη δεκαετία του 1960, εκφράζοντας ανησυχίες και προτάσεις για κοινωνική δικαιοσύνη, πολιτικά δικαιώματα, και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ενώ αντιτίθεται σε παραδοσιακές καπιταλιστικές και ιμπεριαλιστικές δομές. Η κλίμακα αξιολογεί τις απόψεις των ατόμων σχετικά με θέματα όπως η ισότητα, η κοινωνική αλλαγή, η αντίθεση στην στρατιωτική επέμβαση, και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από δηλώσεις με τις οποίες συμφωνούν ή διαφωνούν, επιτρέποντας έτσι την ποσοτική εκτίμηση των στάσεών τους απέναντι στις βασικές αρχές της Νέας Αριστεράς. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πολιτικές στάσεις και την ιδεολογική σύνθεση των κοινωνικών ομάδων, καθώς και τις μεταβολές στις πολιτικές αντιλήψεις με την πάροδο του χρόνου.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει τις πολιτικές στάσεις και αντιλήψεις των ατόμων που ευθυγραμμίζονται με τις ιδέες και τις αξίες της Νέας Αριστεράς. Αυτή η κλίμακα αποσκοπεί να παράσχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την καταγραφή των απόψεων σε θέματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αντίσταση σε στρατιωτικές επεμβάσεις, και η περιβαλλοντική προστασία. Μέσω της χρήσης αυτής της κλίμακας, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις τάσεις και τις μεταβολές στις πολιτικές απόψεις, να αναλύσουν την ιδεολογική σύνθεση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και να εκτιμήσουν την επιρροή των κοινωνικοπολιτικών γεγονότων στις στάσεις των ατόμων. Επιπλέον, η κλίμακα αυτή βοηθά στη διερεύνηση του πώς οι αξίες της Νέας Αριστεράς διαμορφώνουν τις πολιτικές πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά των πολιτών, συμβάλλοντας έτσι στην ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών δυναμικών και των πολιτικών κινημάτων.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα NLS-61 αποτελείται από 61 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 (διαφωνώ απόλυτα) έως 7 (συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

Christie‚ R.; Friedman‚ L.; and Ross‚ A. The New Left and its ideology. Unpublished paper‚ Department of Social Psychology‚ Columbia University.
Christie‚ R.‚ Friedman‚ L. N.‚ & Ross‚ A. (1969). The New Left and its ideology: An exploratory study. Proceedings of the Annual Convention of the American Psychological Association‚ 4(Pt. 1)‚ 293-294.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan