Κλίμακα Μη Σωματικής Επιθετικότητας [NAS-16]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μη Σωματικής Επιθετικότητας (NPAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μη σωματικής επιθετικότητας, όπως η λεκτική επίθεση, σε άτομα. Είναι ένα μέτρο αυτοαξιολόγησης που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τη συχνότητα επιθετικών συμπεριφορών σε διάφορες καταστάσεις. Η NPAS σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη μη σωματική επιθετικότητα σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τη μη σωματική επιθετικότητα σε άτομα.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο NAS-16 αποτελείται από 16 ερωτήματα όπου βαθμολογούνται σε μια κλίμακα 4 σημείων από το ‘’ποτέ’’ έως το ‘’πολύ συχνά’’

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η NPAS έχει βρεθεί ότι είναι αξιόπιστη και έγκυρη στην αξιολόγηση της μη σωματικής επιθετικότητας σε διάφορους πληθυσμούς. Έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με την επιθετικότητα.

 

Βιβλιογραφία

Loeber‚ R.‚ Farrington‚ D.P.‚ Stouthamer-Loeber‚ M.‚ & Van Kammen‚ W.B. (1998). Antisocial behavior and mental health problems: explanatory factors in childhood and adolescence. Mahwah‚ NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!