Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Υποστήριξης Norbeck [NSSQ-19]

 

 

Ανάλυση

 

Το Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Υποστήριξης Norbeck (Norbeck Social Support Questionnaire – NSSQ) είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για να μετρήσει την κοινωνική υποστήριξη που λαμβάνει ένα άτομο. Αναλύεται σε τρεις κύριες διαστάσεις: τη συναισθηματική, την υλική/πρακτική υποστήριξη και την ενημερωτική υποστήριξη. Το ερωτηματολόγιο ζητά από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον τους που παρέχουν υποστήριξη και να αξιολογήσουν την υποστήριξη αυτή σε διάφορους τομείς. Οι διαστάσεις του ερωτηματολογίου περιλαμβάνουν τη συχνότητα της επαφής, την εγγύτητα της σχέσης και τη συνολική ικανοποίηση από την υποστήριξη. Η συναισθηματική υποστήριξη αφορά τη φροντίδα, την κατανόηση και την αποδοχή, ενώ η υλική/πρακτική υποστήριξη σχετίζεται με την παροχή πρακτικής βοήθειας. Η ενημερωτική υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και συμβουλών. Το NSSQ βοηθά στην αξιολόγηση του επιπέδου κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει ένα άτομο, κάτι που είναι κρίσιμο για την κατανόηση της ψυχολογικής ευημερίας και της δυνατότητας αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει το επίπεδο και την ποιότητα της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει ένα άτομο από το περιβάλλον του. Συγκεκριμένα, το NSSQ επιδιώκει να καταγράψει την παρουσία και την επίδραση διαφόρων μορφών υποστήριξης, όπως η συναισθηματική, η πρακτική και η ενημερωτική υποστήριξη. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, το εργαλείο παρέχει πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της επίδρασης της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική υγεία και την ευημερία του ατόμου. Επιπλέον, το NSSQ μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές και τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίσουν τις ανάγκες για υποστήριξη και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την κοινωνική δικτύωση και την αίσθηση του ανήκειν, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο NSSQ-19 αποτελείται από 19 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = λίγο
2 = μέτριο ποσό
3 = αρκετά
4 = πάρα πολύ

 

Βιβλιογραφία

 

Norbeck‚ J.S.‚ Lindsey‚ A.M. and Carrieri‚ V.L. (1981). The development of an instrument to measure social support. Nursing Research‚ 30‚ 264-269.
Norbeck‚ J.S.‚ Lindsey‚ A.M. and Carreiri‚ V.L. (1983). Further development of the Norbeck social support questionnaire: Normative data and validity testing. Nursing Research‚ 32‚ 4-9.
Norbeck‚ J.S. (1984). Modification of a recent life event questionnaire for use with female respondents. Research in Nursing and Health‚ 7‚ 61-71.
Norbeck‚ J.S. (1984). The Norbeck Social Support Questionnaire.  Birth defects original article series‚ 20(5):45-57.
Byers‚ Patricia H.‚ Mullis‚ Marcia R. (1987). Reliability and Validity of the Norbeck Social Support Questionnaire in Psychiatric Inpatients. Educational and Psychological Measurement‚ 47(2); 445-448
Norbeck‚ J.S. and Anderson‚ N.J. (1989). Life stress‚ social support‚ and anxiety in mid and late-pregnancy among low income women. Research in Nursing and Health‚ 12 (5)‚ 281-287.
Zach‎ariah‚ R. (1996). Predictors of psychological well-being of women during pregnancy: Replication and extension. Journal of Social Behavior and Personality‚ 2 (1)‚ 127-140.
La Roche‚ M. & Turner‚ C. (1997). Self-orientation and depression level among Dominicans in the United States. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 19 (4)‚ 479-488.
La Roche‚ M. (1999). The association of social relations and depression levels among Dominicans in the United States. Hispanic Journal of Behavioral Sciences‚ 21(4)‚ 420-430.
Gigliotti‚ E. (2002). A confirmation of the factor structure of the Norbeck Social Support Questionnaire. Nursing Research‚ 51(5)‚ 276-284.
Stevens‚ Monica Leah. (2008). Psychometric Properties of the Norbeck Social Support Questionnaire. University of Florida. ma‎ster’s ( M.S. Thesis).
Zach‎ariah‚ R. (2009). Social support‚ life stress‚ and anxiety as predictors of pregancy complications in low-income women. Research in Nursing and Health‚ 32‚ 391-404.