Κανόνες για την Επιθετικότητα και τις Εναλλακτικές [NFAA-36]

 

 

Ανάλυση

Η επιθετικότητα είναι μια φυσική συνιστώσα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστεί. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η επιθετικότητα δεν είναι πάντα κακή, αλλά μπορεί να γίνει ανθυγιεινή όταν χρησιμοποιείται ανάρμοστα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να θεσπίσουμε κανόνες για την επιθετικότητα και να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις στην επιθετική συμπεριφορά. Το εργαλείο αξιολογεί τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις αντιδράσεις των συμμαθητών τους απέναντι στην επιθετικότητα και την εναλλακτική συμπεριφορά σε ένα σχολικό περιβάλλον. Επικεντρώνεται ειδικά σε δύο διαστάσεις: τα σχολικά πρότυπα, που αντιπροσωπεύουν τι πιστεύουν οι μαθητές ότι οι συμμαθητές τους θα νομίζουν για συγκεκριμένες συμπεριφορές, και τα ατομικά πρότυπα, που αντανακλούν τις προσωπικές αξιολογήσεις των μαθητών για τις ίδιες συμπεριφορές.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να θεσπίσει τους κανόνες για την επιθετικότητα και τις εναλλακτικές που υπάρχουν.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο NFAA-36 αποτελείται από 36 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται ως εξής: 1=Δεν μου αρέσει, 2=Δεν έχω άποψη, 3=Μου αρέσει

 

Στατιστική Ανάλυση

Συμπεριλαμβάνονται τέσσερεις υποκλίμακες σε αυτήν την αξιολόγηση. Οι βαθμοί για τις απαντήσεις σε κάθε υποκλίμακα προστίθενται και στη συνέχεια διαιρούνται με τον συνολικό αριθμό των στοιχείων στην υποκλίμακα:

 

  1. Σχολικά Πρότυπα για την Επιθετικότητα: Περιλαμβάνει τα στοιχεία 4, 8, 14, 18, 20, 22, 28, 30, 32 και 34.
  2. Σχολικά Πρότυπα για Εναλλακτικές στην Επιθετικότητα: Περιλαμβάνει τα στοιχεία 2, 6, 10, 12, 16, 24, 26 και 36.
  3. Ατομικά Πρότυπα για την Επιθετικότητα: Περιλαμβάνει τα στοιχεία 3, 7, 13, 17, 19, 21, 27, 29, 31 και 33.
  4. Ατομικά Πρότυπα για Εναλλακτικές στην Επιθετικότητα: Περιλαμβάνει τα στοιχεία 1, 5, 9, 11, 15, 23, 25 και 35.

 

Βιβλιογραφία

Jackson J. (1966). A conceptual and measurement model for norms and roles. Pacific Sociological Review‚ 9:35-47.

Multisite Violence Prevention Project. Description of measures: cohort-wide student survey‚ 2004. Available from the Centers for Disease Control andPrevention‚ National Center for Injury Prevention and Control‚ Atlanta‚GA. (Unpublished)

Sasaki K. (1979). Present status of research on group norms in Japan. American Journal of Community Psychology‚ 7: 147-158

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!