Κλίμακα Στάσεων Νοσηλευτών σχετικά με τον HIV/AIDS [NAAHASV-45]

 

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η ανάλυση της Κλίμακας Στάσεων Νοσηλευτών σχετικά με τον HIV/AIDS περιλαμβάνει διάφορα βήματα για την αξιολόγηση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται από τις απαντήσεις των νοσηλευτών. Αρχικά, πραγματοποιείται περιγραφική στατιστική ανάλυση για τον υπολογισμό βασικών στατιστικών μεγεθών, όπως μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις, που παρέχουν μια αρχική εικόνα των στάσεων των νοσηλευτών.

 

Στόχος Κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των νοσηλευτών απέναντι στον HIV/AIDS και στους ασθενείς που ζουν με τον ιό. Αυτή η κλίμακα στοχεύει να μετρήσει την κατανόηση των νοσηλευτών για τη μετάδοση, την πρόληψη και τη θεραπεία του HIV/AIDS, καθώς και τις απόψεις τους για την επαγγελματική φροντίδα και την υποστήριξη των ασθενών με HIV. Μέσω αυτής της αξιολόγησης, η κλίμακα μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση παρανοήσεων ή ελλείψεων στις γνώσεις των νοσηλευτών και να προσδιορίσει αρνητικές στάσεις που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ενημέρωσης των νοσηλευτών, στην αλλαγή αρνητικών στάσεων και στη βελτίωση της φροντίδας και της υποστήριξης που παρέχουν στους ασθενείς με HIV/AIDS.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα NAAHASV-45 αποτελείται από 45 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Συμφωνώ απόλυτα

2 = Συμφωνώ

3 = Αβέβαιος

4 = Διαφωνώ

5 = Διαφωνώ απόλυτα

Βιβλιογραφία

Preston, D. B., Young, E. W., Koch, P. B., & Forti, E. M. (1995). The Nurses’ Attitudes About AIDS Scale (NAAS): Development and psychometric analysis. AIDS Education and Prevention, 7, 443–454.