Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας [ΕΑΝΦ]

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας (Nursing Dimensions Inventory questionnaire [GR-NDI]) δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα ερευνητών του Watson και περιελάμβανε 35 ερωτήσεις. Έπειτα, όμως, λόγω της προσαρμογής του στα ελληνικά δεδομένα του NDI-35 προέκυψε το GR-NDI-24 από την ομάδα της Kotrotsiou το 2014.

Στόχος

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας κατασκευάστηκε με σκοπό να εξετάσει και να αξιολογήσει την αντίληψη των ερωτηθέντων γύρω από τους 3 δείκτες της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας, οι οποίοι είναι το Κλινικό Έργο, οι Ανάγκες Ασθενών και η Συνολική Νοσηλευτική Φροντίδα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο [GR-NDI] αποτελείται από 24 προτάσεις και αποκρίνονται όλες σε μια 5-βάθμια κλίμακα Likert διαβαθμισμένη από το 1 (πολύ σημαντικό) έως το 5 (καθόλου σημαντικό) δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τί είναι σημαντικό για τους συμμετέχοντες κατά την άσκηση του νοσηλευτικού τους έργου. Από το GR-NDI-24 εξάγονται δύο υποκλίμακες/παράγοντες, που αποτελούν τις Διαστάσεις της παρεχόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας, οι οποίες είναι το «Κλινικό έργο (Clinical work)» με 17 στοιχεία και οι «Ανάγκες ασθενών (Patient needs)» με 7 στοιχεία.

Στατιστική Ανάλυση

Κάθε υποκλίμακα είναι ανεξάρτητη και η μέτρηση γίνεται ξεχωριστά για την κάθε μία προσθέτοντας τη βαθμολογία των επιμέρους δηλώσεων. Η συνολική βαθμολογία της κλίμακας κυμαίνεται από 24 έως 120 και για τις δύο υποκλίμακες από 17 έως 85 για το «Κλινικό έργο» και από 7 έως 35 για τις «Ανάγκες ασθενών». Όσο μικρότερο είναι το σκορ τόσο σημαντικότερη αξιολογείται η αντίληψη για την παρεχόμενη Νοσηλευτική Φροντίδα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Nursing Dimensions Inventory questionnaire (NDI) είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς στη βιβλιογραφία ως ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο αυτοαξιολόγησης των αντιλήψεων για την παρεχόμενη Νοσηλευτική Φροντίδα. Η παραγοντική εγκυρότητα και η εσωτερική αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης GR-NDI-24 είναι αποδεκτή και επιτρέπει την περαιτέρω μελέτη των ιδιοτήτων της σε ένα μεγαλύτερο, αντιπροσωπευτικό και τυχαία επιλεγμένο δείγμα προκειμένου να εννοηθεί η στάση και οι κανόνες φροντίδας των Ελλήνων νοσηλευτών.

Βιβλιογραφία

Watson, R., Deary, I. J., & Lea, A. (1999). A longitudinal study into the perceptions of caring among student nurses using multivariate analysis of the Caring Dimensions Inventory. Journal of Advanced Nursing30(5), 1080-1089.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: E. Kotrotsiou, M. Gouva, S. Kotrotsiou, M. Malliarou και T. Paralikas


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της Νοσηλευτικής Φροντίδας GR-NDI-24, Nursing Dimensions Inventory questionnaire, GR-NDI-24, NDI-35, Νοσηλευτική Φροντίδα, Νοσηλευτική Φροντίδα, Ανάγκες Ασθενών, Αντίληψη, Ελληνικά Νοσοκομεία