Δείκτης Πολιτικής Αποξένωσης του Olsen [OPAS-8]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Πολιτικής Αποξένωσης του Olsen (Olsen’s Political Alienation Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο για να μετρά την αίσθηση αποξένωσης των πολιτών από την πολιτική διαδικασία και το πολιτικό σύστημα. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις της πολιτικής αποξένωσης, όπως η αίσθηση αδυναμίας (powerlessness), η αίσθηση έλλειψης νοήματος (meaninglessness), η αίσθηση αναποτελεσματικότητας (normlessness), η αίσθηση απομόνωσης (isolation) και η αίσθηση αποξένωσης από τον εαυτό (self-estrangement).

Στόχος κλίμακας

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει και να κατανοήσει την έκταση και τις διαστάσεις της πολιτικής αποξένωσης των πολιτών. Αυτή η κλίμακα αποσκοπεί στο να αποκαλύψει το βαθμό στον οποίο οι πολίτες αισθάνονται αποκομμένοι ή απομακρυσμένοι από την πολιτική διαδικασία, τις πολιτικές δομές και τους θεσμούς. Μέσω της αξιολόγησης της αίσθησης αδυναμίας, έλλειψης νοήματος, αναποτελεσματικότητας, απομόνωσης και αποξένωσης από τον εαυτό, η κλίμακα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις αντιλήψεις και τις στάσεις των πολιτών. Ο κύριος σκοπός είναι να εντοπιστούν τα αίτια της πολιτικής αποξένωσης και να προσδιοριστούν οι περιοχές όπου απαιτούνται παρεμβάσεις για την αύξηση της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Η κατανόηση αυτών των διαστάσεων μπορεί να βοηθήσει τους πολιτικούς, τους κοινωνιολόγους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση της πολιτικής αποξένωσης, την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής και τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο, η κλίμακα συμβάλλει στην ενίσχυση της σύνδεσης των πολιτών με το πολιτικό σύστημα και στην προώθηση μιας πιο συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

 

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα OPAS-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

A = Συμφωνώ απόλυτα

Δ = Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Olsen‚ M. 1969. Two categories of political alienation. SocialForces‚ 47;288-299.

Olsen‚ Marvin E. (1968). “Two Categories of Political Alienation”. Social Forces 47. Retrieved 2011-06-21.

Choichiro Yatani‚ 1982. Attitudes Toward Political Participation and Preference for Violence. Oregon State University. master of Art Thesis.