Κλίμακα γνώμης [OS-80]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η κλίμακα γνώμης είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται ευρέως για την αξιολόγηση των απόψεων, στάσεων και προτιμήσεων των ατόμων σχετικά με διάφορα θέματα. Η κλίμακα αυτή συνήθως περιλαμβάνει μια σειρά από δηλώσεις ή ερωτήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν επιλέγοντας από μια κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας, όπως “Συμφωνώ απόλυτα”, “Συμφωνώ”, “Ουδέτερος”, “Διαφωνώ”, “Διαφωνώ απόλυτα”. Η κλίμακα γνώμης μπορεί να είναι επίσης αριθμητική, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επιλέξουν έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την ένταση της γνώμης τους. Μέσω αυτής της κλίμακας, συλλέγονται ποσοτικά δεδομένα που επιτρέπουν την ανάλυση και σύγκριση των απόψεων ενός δείγματος πληθυσμού. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση των γενικών τάσεων και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα αγοράς, η κοινωνιολογία και η ψυχολογία.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει μια δομημένη και αντικειμενική μέθοδο για τη μέτρηση των απόψεων και των στάσεων των ατόμων σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα. Μέσω της χρήσης μιας τυποποιημένης σειράς δηλώσεων και μιας κλίμακας αξιολόγησης, επιτυγχάνεται η συλλογή ποσοτικών δεδομένων που επιτρέπουν την ανάλυση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Αυτό επιτρέπει στους ερευνητές και τους αναλυτές να κατανοήσουν τις γενικές τάσεις και τις διαφοροποιήσεις μέσα σε ένα πληθυσμό, να εντοπίσουν πρότυπα και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, η κλίμακα γνώμης βοηθά στην εξάλειψη των μεροληψιών και των υποκειμενικών εκτιμήσεων, παρέχοντας μια πιο αξιόπιστη και έγκυρη εικόνα των απόψεων του κοινού.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα OS-80 αποτελείται από 80 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

• Διαφωνώ απόλυτα
• Διαφωνώ πολύ
• Διαφωνώ
• Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
• Συμφωνώ
• Συμφωνώ πολύ
• Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

 

Rokeach‚ M. (1956). Political and religious dogmatism: an alternative to the authoritarian personality. Psychological Monographs‚ 43(18)‚ 1-43.
Ralph W. Hood. (1968). An Empirical test of the Validity of Rokeach’s Opinionation Scale. The Journal of Psychology‚ 69(1)‚ 47-52.
Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan