Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Γνώμη για την Ψυχική Αρρώστια [ΓΨΑ-51] (Option about Mental Illness [OMI-51]), είναι μία κλίμακα και δημιουργήθηκε από τους Cohen και Struening το 1962. Χαρακτηρίζεται ως το βασικό ψυχομετρικό εργαλείο που μετρά τις διαστάσεις των στάσεων απέναντι σε ψυχικές ασθένειες, κάτι που αποτελεί άλλωστε και το βασικό της σκοπό. Μάλιστα, το 1962,  αποτελούσε ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο που είχε την δυνατότητα να ποσοτικοποιεί τις στάσεις των ατόμων απέναντι στα άτομα που αντιμετώπιζαν κάποια ψυχική ασθένεια.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα ΓΨΑ-51,αποτελείται συνολικά από 51 ερωτήσεις. Οι ερωτώμενοι, έχουν την δυνατότητα να απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις μέσω μιας 6-βάθμιας κλίμακας Likert. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις ξεκινούν από το 1 «Συμφωνώ απόλυτα» και καταλήγουν στο 6 «Διαφωνώ απόλυτα». Επίσης, οι ερωτήσεις αναφέρονται τόσο σε θετικές όσο και σε αρνητικές αντιλήψεις και απόψεις σχετικά με την ψυχική νόσο. Παράλληλα, μέσω της παραγοντική ανάλυσης η εν λόγω κλίμακα περιέχει 5 παράγοντες αξιολόγησης. Αυτοί είναι: η Κοινωνική Διάκριση, ο Κοινωνικός Περιορισμός, η Κοινωνική Φροντίδα, η Κοινωνική Ενσωμάτωση και η Διαπροσωπική Αιτιολογία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η ΓΨΑ-51 παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εξαιτίας των υψηλών δεικτών συνάφειας μεταξύ των πρώτων 3 παραγόντων αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η κλίμακα έχει μεταφραστεί στην Ελληνική, και έχει χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες μελέτες.

Βιβλιογραφία

Cohen, J., & Struening, E. L. (1962). Opinions about mental illness in the personnel of two large mental hospitals. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 64(5), 349.

Αρβανίτη, Α. (2008). Στάσεις έναντι των ψυχικά ασθενών σε ομάδες γενικού πληθυσμού (Doctoral dissertation, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ψυχιατρικής. Κλινική Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική).

Κουτρελάκος, Δ. (1984). Στάσεις απέναντι στους ψυχικά ασθενείς στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 55, 21-45.

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Μ. Μαδιάβος, Δ. Μαδιάνου, Ι. Βλαχονικολής, Κ. Στεφανής


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: Ψυχική Ασθένεια, Κλίμακα