Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Πρακτικών [OPQ-48]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Τα στοιχεία σε αυτή την κλίμακα μπορούν να οργανωθούν σε δύο διαφορετικές ταξινομίες: 1) διαστάσεις των οργανωσιακών πρακτικών και αξιών που σχετίζονται με τα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας και 2) τα μοντέλα οργανωσιακής κουλτούρας που προτείνονται από το Πλαίσιο Ανταγωνιστικών Αξιών.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει μια σύντομη περιγραφή του έργου και συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται σε υπόβαθρο υλικού τόσο όσον αφορά τις πληροφορίες της εταιρείας όσο και για τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων σχετικά με τη δουλειά τους. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από στοιχεία σχετικά με τις οργανωσιακές αξίες, το στυλ ηγεσίας, τα κινητήρια μοτίβα, τα προγράμματα εκπαίδευσης, την επικοινωνία, την προώθηση της συμπεριφοράς ασφαλείας, τη χρήση πληροφοριών σχετικά με περιστατικά και ατυχήματα, και την ικανοποίηση από την εργασία. Κάθε στοιχείο έχει μια κλίμακα απάντησης Likert με 7 σημεία για να αντικατοπτρίζει τον βαθμό συμφωνίας, ικανοποίησης ή συχνότητας για κάθε ερώτηση. Τέλος, οι ανταποκρινόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τη γνώμη και την ανατροφοδότησή τους σχετικά με το ίδιο το ερωτηματολόγιο.

 

Στοχός

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις πολιτιστικές αξίες, πεποιθήσεις κ.λπ. του προσωπικού συντήρησης. Συγκεκριμένα, αξιολογεί πως αυτά τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την ασφάλεια στις εργασιακές διαδικασίες.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο OPQ-48 αποτελείται από 48 ερωτήσεις. Κάποιες από αυτές απαντιούνται με τα εξής: 1=Βασική εκπαίδευση, 2=Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3=Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 4=Μη πανεπιστημιακή ανώτερη εκπαίδευση, 5=Πτυχίο Πανεπιστημίου, 6=Πτυχίο Πανεπιστήμιου(Πανεπιστημιακό Δίπλωμα) και κάποιες με ΝΑΙ Ή ΌΧΙ.

Βιβλιογραφία

Diaz-Cabrera, D., Hernandez-Fernaud, E., & Diaz, R. I. (2007). An evaluation of a new instrument to measure organisational safety culture values and practices. Accident Analysis and Prevention, 39, 1202-1211.