Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου (Organizational Citizenship Behavior [OCB-24]) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των απαντήσεων των εργαζομένων για την συμπεριφορά οργανωσιακής αρετής, που αναπτύχθηκε από τους Podsakoff, McKenzie, Moorman και Fetter το 1990.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Οι Οργανωσιακές Αρετές του Εργαζομένου αποτελούν μια ομάδα συμπεριφορών που υποστηρίζουν το ευρύτερο οργανωτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο τεχνικός πυρήνας του οργανισμού, προάγοντας την αποτελεσματικότητα του οργανισμού και πιθανώς οδηγώντας σε αμοιβές για τους εργαζόμενους. Οι συμπεριφορές αυτές περιγράφονται με βάσει πέντε παράγοντες: τον αλτρουισμό, την ευσυνειδησία, το ομαδικό πνεύμα, την συναδελφική αβρότητα και τις συμμετοχικές αρετές. Σκοπός του Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου είναι να καταγράψει αυτούς τους πέντε παράγοντες.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου αποτελείται από 24 προτάσεις οι οποίες ομαδοποιούνται σε πέντε παράγοντες: τον αλτρουισμό, την ευσυνειδησία, το ομαδικό πνεύμα, την συναδελφική αβρότητα και τις συμμετοχικές αρετές. Ο κάθε παράγοντας περιλαμβάνει πέντε προτάσεις, εκτός από τις συμμετοχικές αρετές που περιγράφονται από τέσσερις προτάσεις. Για την αξιολόγηση των προτάσεων χρησιμοποιείται μια 7-βάθμια κλίμακα τύπου Likert διαβαθμισμένη από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 7 (συμφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Ο υπολογισμός της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην κλίμακα του Podsakoff. Στο ερωτηματολόγιό του περιλαμβάνει 24 στοιχεία μέσω των οποίων μπορούν οι συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους στους πέντε παράγοντες. Οι απαντήσεις παρέχονται με τη χρήση 7-βάθμιας κλίμακας Likert (1)-(7).

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το Ερωτηματολόγιο Οργανωσιακών Αρετών του Εργαζομένου παρουσιάζει ενδείξεις επαρκούς εννοιολογικής εγκυρότητας με καλή αποκλίνουσα εγκυρότητα των υποκλιμάκων και ικανοποιητική ομοιογένεια ως προς το σύνολό του. Επιδεικνύει καλή εσωτερική συνέπεια ως προς το γενικό σύνολο με δείκτες Cronbach’s a να κυμαίνονται από 0.60 έως 0.70, και επιπλέον φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων.

Βιβλιογραφία

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational leader behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The leadership quarterly, 1(2), 107-142.

Ελληνική Προσαρμογή: Δημητριάδου Δ. και Σταλίκας Α.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Οργανωτική Ψυχολογία