Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Overall Job Satisfaction Scale [OJS-18]) δημιουργήθηκε το 1951 από τους Brayfield και Rothe. Μεταξύ των παγκόσμιων μέτρων ικανοποίησης από την εργασία, η Κλίμακα OJS-18 φαίνεται να είναι η πιο δημοφιλής και η πιο περιεκτική και χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης.

Στόχος

Η συγκεκριμένη Κλίμακα επικεντρώνεται στις συναισθηματικές πτυχές της ικανοποίησης από την εργασία αγνοώντας τον σημαντικό ρόλο των ορθολογικών γνωστικών αξιολογήσεων. Επιπλέον, εστιάζει στη δουλειά παραβλέποντας έτσι τη σημασία των εργασιακών αποτελεσμάτων στη ζωή κάποιου. Τέλος, δεν απευθύνεται στις συνθήκες εργασίας ή στην επιθυμία να κάνει αλλαγές στην εργασία, τα οποία αποτελούν δύο σημαντικούς δείκτες ικανοποίησης της εργασίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα [OJS-18] αποτελείται από 18 στοιχεία, που βαθμολογούνται σε 5-βάθμια κλίμακα Likert σταθμισμένη από το 1 (“διαφωνώ απόλυτα”) έως το 5 (“συμφωνώ απόλυτα”). Η OJS -18 δίνει έμφαση στις συναισθηματικές παρά στις γνωστικές αξιολογήσεις της ικανοποίησης από την εργασία.

Στατιστική Ανάλυση

Ο υπολογισμός της συνολικής βαθμολογία της Κλίμακας Επαγγελματικής Ικανοποίησης [OJS-18] προκύπτει από την αθροιστική βαθμολογία όλων των προτάσεων. Το σκορ για κάθε στοιχείο κυμαίνεται από το 1-5 και το εύρος της συνολικής βαθμολογίας από το 18 έως το 90 με το αναποφάσιστο ή ουδέτερο σημείο να είναι ίσο με 54.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η OJS-18 αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο. Έπειτα από αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η Κλίμακα είναι εξαιρετικά αξιόπιστη με δείκτη εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha να είναι 0.87. Επιπλέον, για να μετρηθεί η ικανοποίηση από την εργασία σε ελληνικό δείγμα, χρησιμοποιήθηκαν και προσαρμόστηκαν στα ελληνικά 12 στοιχεία της OJS-18 από τους Kafetsios και Loumakou το 2007. Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώθηκε μία καλή εσωτερική συνέπεια της Κλίμακας με τον συντελεστή Cronbach’s alpha να είναι ίσος με 0.85.

Βιβλιογραφία

Brayfidd, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307-311.

Kafetsios, K., & Loumakou, M. (2007). A comparative evaluation of the effects of trait emotional intelligence and emotion regulation on affect at work and job satisfaction. International Journal of Work Organization and Emotion, 2, 71–87.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags:  Συναισθηματική Ικανοποίηση, Εργασία