Κλίμακα Prejudice Across Context [PAC-10]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα Prejudice Across Context (PAC-10) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των προκαταλήψεων σε διάφορα περιβάλλοντα και κοινωνικά πλαίσια. Αυτή η κλίμακα περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις που αξιολογούν τις στάσεις και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων έναντι ομάδων ή ατόμων που είναι διαφορετικά από αυτούς σε θέματα όπως η φυλή, ο φύλος, η θρησκεία, η σεξουαλικότητα και άλλες παράμετροι. Τα αποτελέσματα της κλίμακας PAC-10 μπορούν να παρέχουν ενδείξεις σχετικά με το επίπεδο προκαταλήψεων που υπάρχει σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ή ομάδα ανθρώπων. Η χρήση της κλίμακας PAC-10 μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των περιοχών όπου υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και δράση για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και την προώθηση της διαφορετικότητας και της αποδοχής.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι η ανίχνευση και η μέτρηση των προκαταλήψεων που υπάρχουν σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια και περιβάλλοντα. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κατανόηση του επιπέδου προκαταλήψεων που υπάρχει σε συγκεκριμένες ομάδες ή κοινότητες και να προσδιοριστούν οι περιοχές που απαιτούν περαιτέρω ενέργεια για τη μείωση αυτών των προκαταλήψεων. Μέσω της κλίμακας PAC-10, μπορούν να αναγνωριστούν οι στάσεις και οι πεποιθήσεις που ενδέχεται να προκαλούν διακρίσεις ή ανισότητες, επιτρέποντας τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους και την προαγωγή της ισότητας και της διαφορετικότητας.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα PAC-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: «Συμφωνώ πλήρως» και «Διαφωνώ πλήρως»

 

Βιβλιογραφία

Branscombe‚ N. R.‚ Schmitt‚ M. T.‚ & Harvey‚ R. D. (1999). Perceiving pervasive discrimination among African Americans: Implications for group identification and well-being. Journal of Personality and Social Psychology‚ 77(1)‚ 135-149.

Tom. David M.‚ (2006). Effects of perceived discrimination: rejection and identification as two distinct pathways and their associated effects. Ohio State University. PhD dissertation.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!