Κλίμακα των Γονικών Στάσεων Έναντι της Χρήσης της Επιθετικότητας [PATU-10]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα “Στάσεις των Γονέων Αντιμέτωπα με τη Χρήση της Επιθετικότητας” (Parental Attitudes Toward Use of Aggression – PATU) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις απόψεις των γονέων σχετικά με τη χρήση της σωματικής επιθετικότητας ως μέσο πειθαρχίας των παιδιών τους. Η κλίμακα αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι ένα μέτρο αυτοαναφοράς που αξιολογεί το βαθμό με τον οποίο οι γονείς πιστεύουν ότι η σωματική επιθετικότητα είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο πειθαρχίας για τα παιδιά τους.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει τις απόψεις των γονέων σχετικά με τη χρήση της επιθετικότητας.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα PATU-10 αποτελείται από 10 στοιχεία, τα οποία κατατάσσονται σε πεντάβαθμη κλίμακα Likert από ‘’συμφωνώ απόλυτα’’ έως ‘’διαφωνώ απόλυτα’’

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η έρευνα έχει δείξει ότι η κλίμακα PATU είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο των γονικών στάσεων έναντι της χρήσης της σωματικής επιθετικότητας. Στα ευρήματα περιλαμβάνεται ότι υψηλότερες βαθμολογίες στην κλίμακα σχετίζονται με πιο θετικές στάσεις έναντι της χρήσης της σωματικής επιθετικότητας.

 

Βιβλιογραφία

Arthur MW, Hawkins JD, Pollard JA, Catalano RF, Baglioni AJ. Measuring risk and protective factors for substance use, delinquency, and other adolescent problem behaviors: the Communities That Care Youth Survey. Evaluation Review 2002;26(6):575- 601.

Attar BK, Guerra NG, Tolan PH. Neighborhood disadvantage, stressful life events, and adjustment in urban elementary-school children. Special issue: impact of poverty on children, youth, and families. Journal of Clinical Child Psychology 1994:23(4):391-400.

Bjerregaard B, Smith CA. Gender differences in gang participation, delinquency, and substance use. Journal of Quantitative Criminology 1993;9:329- 355.

Dodge KA, Pettit GS, Bates JE. Socialization mediators of the relation between socioeconomic status and child conduct problems. Child Development 1994;65:649-665.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!