Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής [ΕΓΑ-30]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Το Ερωτηματολόγιο Γονικής Αρχής (Parental Authority Questionnaire [PAQ-30]) δημιουργήθηκε το 1991 από τον Δρ. Buri του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου St. Thomas.

Στόχος

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι να μετρήσει την γονική εξουσία και τις πειθαρχικές πρακτικές από την πλευρά του παιδιού οποιασδήποτε ηλικίας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το PAQ-30 αποτελείται από 30 στοιχεία, τα οποία αποκρίνονται όλα σε μία 5-βάθμια Κλίμακα Likert σταθμισμένη από το 1 (Διαφωνώ Απόλυτα) έως το 5 (Συμφωνώ Απόλυτα). Οι 30 προτάσεις του PAQ-30 κατηγοριοποιούνται σε μία από τις τρεις υποκλίμακες με βάση τη συμπεριφορά του γονέα απέναντι στο παιδί, οι οποίες είναι το επιτρεπτικό (permissive), το απολυταρχικό (authoritarian) και το έγκυρο/ευέλικτο (authoritative/flexible). Τέλος, κάθε υποκλίμακα περιλαμβάνει και από 10 στοιχεία.

Στατιστική Ανάλυση

Τα μεμονωμένα στοιχεία κάθε υποκλίμακας αθροίζονται και προκύπτει μία βαθμολογία από το 10 έως το 50 ανά υποκατηγορία. Οι μορφές αξιολόγησης για τη μητέρα και τον πατέρα είναι πανομοιότυπες. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερο είναι το εκτιμημένο επίπεδο του πρωτοτύπου γονικής αρχής που μετριέται.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Οι ακόλουθες τιμές συντελεστών Cronbach’s alphas που λήφθηκαν για καθεμία από τις 3 υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου Γονικής Αρχής [PAQ-30] έδειξαν 0.78-0.86 για τη μητέρα και 0.77-0.92 για τον πατέρα. Τόσο οι συντελεστές αξιοπιστίας δοκιμής όσο και οι τιμές Cronbach alpha είναι ιδιαίτερα σεβαστές, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν μόνο 10 στοιχεία ανά κλίμακα. Επίσης, το PAQ-30 είναι χρήσιμο για αξιολόγηση των γονέων ανεξαρτήτου φύλου. Δεδομένου του γεγονότος ότι η γονική αρχή έχει επανειλημμένα αναφερθεί ως μία από τις κύριες μεταβλητές σπουδαιότητας στις αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών, το δυναμικό του Ερωτηματολογίου PAQ-30 θεωρείται αξιοσημείωτο ως ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση μεμονωμένων γονικών συσχετισμών.

Βιβλιογραφία

Buri, J. R. (1991). Parental authority questionnaire. Journal of personality assessment, 57(1), 110-119.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Γονική Εξουσία , Πειθαρχικές Πρακτικές, Παιδί, Ερωτηματολόγιο