Κλίμακα Υποστήριξης των Γονέων για Αγώνα [PSFS-10]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Όσον αφορά τον αγώνα κατά της ζυγαριάς, η γονική υποστήριξη είναι ουσιώδης. Οι γονείς μπορούν να παρέχουν την καθοδήγηση, την κατανόηση και την ενθάρρυνση που τα νέα άτομα χρειάζονται για να κάνουν υγιείς επιλογές ζωής και να αναπτύξουν υγιείς συνήθειες. Στη σημερινή κοινωνία, η εικόνα του σώματος και το βάρος έχουν γίνει ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα για πολλούς νέους. Πολλοί έφηβοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εικόνα του σώματος και αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης λόγω της πίεσης να φαίνονται με κάποιον τρόπο. Αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ανθυγιεινή συμπεριφορά, όπως ακραίες δίαιτες, υπερβολική κατανάλωση τροφής και υπερβολική άσκηση.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει την υποστήριξη των γονέων για τον αγώνα που κάνουν τα παιδιά τους κατά της ζυγαριάς.

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα PSFS-10 αποτελείται από 10 στοιχεία τα οποία απαντιούνται ως εξής: 0=ΝΑΙ και  1=ΟΧΙ

 

Στατιστική Ανάλυση

Οι βαθμοί ανατίθενται όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι βαθμοί συνοψίζονται και στη συνέχεια διαιρούνται με τον αριθμό των στοιχείων σε κάθε υποκλίμακα. Το επιδιωκόμενο εύρος βρίσκεται μεταξύ 0 και 1.

Επιθετικές Λύσεις: Υψηλές τιμές υποδηλώνουν την αντίληψη έντονης γονικής υποστήριξης για ακραίες λύσεις ή πάλη σε απάντηση σε συγκρούσεις.

Μη Επιθετικές Λύσεις: Υψηλοί βαθμοί υποδεικνύουν την αντίληψη έντονης γονικής υποστήριξης για ειρηνικές λύσεις σε συγκρούσεις.

 

 

Βιβλιογραφία

Multisite Violence Prevention Project. Description of measures: cohort-wide student survey‚ 2004.Available from the Centers for Disease Control andPrevention‚ National Center for Injury Preventionand Control‚ Atlanta‚ GA

Orpinas P‚ Murray N‚ Kelder S. Parental influences on students’ aggressive behavior and weapon carrying.Health Education and Behavior1999;26(6):774-787

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!